دانلود پایان نامه تکنولوژی انرژی خورشیدی و طراحی و محاسبه آن در دستگاه‌های خانگی

تعداد صفحات:203

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

تاريخچه

زمين و انرژی خورشيدی

وضعيت انرژی در ايران

زوايای خورشيدی با جداول ترسيمی آن ها

زاويه ساعت

زمان خورشيدی

زاويه برخورد

مسير حركت روزانه خورشيد در ماه های مختلف سال

وسايل اندازه گيری تابش خورشيدی

آذر سنج خورشيدی

آذرسنج آبوت

شيد سنج

انرژی خورشيدی و مقايسه‌ آن با انرژی های ديگر

امكان استفاده از انرژی خورشيدی

انرژی باد

انرژی حاصل از بيوماس (بيوجرم)

طرح توليد انرژی

روش های غيرمستقيم

بيوگاز

سوخت های مايع

انواع تكنولوژی های انرژی خورشيدی

آبگرم خانگی

گرم كردن فضا

سردكردن فضا

توليد بخار صنعتی

الكتريسيته توسط سلول های خورشيدی

الكتريسيته توسط تبديل حرارتی انرژی خورشيد

توليد هيدروژن

تقطير خورشيدی

خشک كن خورشيدی

پخت و پز

تابش خورشيد

خورشيد، مولد انرژی خورشيدی

مقدار ثابت خورشيد

گردش انتقالی زمين

تابش عمودی - تابش مورب

تاثيرات اتمسفر در ميزان انرژی دريافتی

جذب تشعشعات خورشيدی

تعيين زاويه بين شعاع های خورشيدی و سطح زمين

عملكرد سلول های خورشيدی

سلول های فتوولتيک و انرژی خورشيدی

امروز و فردای سلول های خورشيدی

تبديل فتوولتائيک

ذخيره سازی انرژی

تبديل- جمع آوری و ذخيره حرارتی

برخی ديگر از گردآورنده های تخت مايع

گردآورنده های تخت خلا

چندين طرح نوين

گردآورنده های تمركزی

انواع روش های تمركز

انواع گردآورنده های تمركزی

سيستم های گرما خورشيدی

سيستم های تهيه آبگرم خورشيدی

سيستم های آبگرم خورشيدی برای گرمايش ساختمان و مصرف

سيستم های آبگرم خورشيدی برای گرمايش و سرمايش

سيستم های تهيه آب شيرين خورشيدی و دستگاه های تقطير

مقدمه

روش های تهيه آب شيرين

تهيه آب شيرين با استفاده از روش تقطير

آب شيرين كن تقطيری چند مرحله ای

معرفی و مقايسه انواع آب شيرين كن های خورشيدی

آب شيرين كن خورشيدی يک فتيله ای

آب شيرين كن يا دستگاه تقطير خورشيدی از نوع ريزشی

آب شيرين كن خورشيدی از نوع دودكشی

آب شيرين كن خورشيدی از نوع پيشانی گرم

آب شيرين كن سه مرحله ای (دستگاه تقطير خورشيدی سه اثره)

آب شيرين كن خورشيدی دو لگنه

آب شيرين كن های سبک و قابل حمل

آب شيرين كن خورشيدی نوع قايقی

آب شيرين كن خورشيدی با پوشش نازک

آب شيرين كن خورشيدی كره ای با خشک كن

آب شيرين كن خورشيدی لوله ای هم مركز

آب شيرين كن خورشيدی با بازتابنده

آب شيرين كن خورشيدی قالب پلاستيكی

طراحی آب گرمكن خورشيدی گردآور پارابوليک

مشخصات قسمت انعكاس گردآور پارابوليک

صفحه نگاهدارنده

صفحه حامل

شيب صفحه منعكس كننده

ياتاقان و بازوها

مشخصات قسمت جذب كننده

نيم لوله منعكس كننده

پايه دستگاه

سيال عامل

مخزن ذخيره - مبدل حرارتی

نوع سيركولاسيون

لوله ها- شيرآلات- اتصالات و كنترل ها

عايق بندی

نگاه داری گردآور

محاسبات آبگرمكن خورشيدی گردآور پارابوليک

ميزان آبگرم مورد نياز

مبدل حرارتی - مخزن ذخيره

انتقال حرارت واحد سطح در مبدل

انرژی دريافتی از خورشيد

ضريب تمركز

درجه حرارت سطح خارجی لوله جذب كننده

درجه حرارت سطح داخلی لوله جذب كننده

درجه حرارت سيال عامل

افت های مسير

مشخصات پمپ سيركولاسيون

راندمان گردآور

محاسبات دستگاه آب شيرين كن خورشيدی به ظرفيت 50 Lit/day

سيستم های خشک كن خورشيدی

تاريخچه

اصول خشک كردن و خشک كن های خورشيدی

خشک كن خورشيدی برای غلات

طرح خشک كن خورشيدی برنج

سيستم های سرد كننده خورشيدی

چيلر جذبی پيوسته

معرفی يک پروژه تحقيقاتی و كاربردی خورشيدی

اولين ساختمان خورشيدی در ايران

مقدمه

استفاده از انرژی های تجديد پذير در سيستم های گرمايش و سرمايش ساختمان خورشيدی

چكيده

توجه

محاسبات انتقال حرارت

گرمايش و سرمايش غيرفعال

سرمايش

گرمايش غيرفعال با استفاده از گرمخانه

گرمايش و سرمايش فعال خورشيدی

سيستم گرمايش خورشيدی

سيستم سرمايش خورشيدی

يادآوری

خلاصه و نتيجه محاسبات بارهای حرارتی ساختمان (زمستانی)

منابع و ماخذ

فهرست اشکال:

اتم های هيدروژن و هليوم و انرژی حاصله از آن ها

تجزيه اشعه‌های خورشيد

تجزيه انرژی خورشيد در اتمسفر زمين

زاويه انحراف – زاويه بين اشعه خورشيد و صفحه استوا در ظهر خورشيدی

حركت ساليانه زمين بدور خورشيد

حركت خورشيد از طلوع تا غروب

زوايای خورشيد نسبت به سطح مورب

موقعيت خورشيد نسبت به زمين در ماه های مختلف سال

زاويه ارتفاع و زاویه جهت نمای خورشيد

زاويه ارتفاع خورشيد با نمودار مسير حركت روزانه

زاويه جهت نماي خورشيد با نمودار مسير حركت روزانه

انعكاس مسير حركت روزانه خورشيد از نيكره شفاف به سطح مستوی

موقعيت خورشيد روی جدول نمودار مسير حركت روزانه خورشيد با تعيين دو زاويه

نقطه گذاری و ترسيم مسير حركت روزانه خورشيد روی جدول نمودار روزانه

مسير حركت روزانه خورشيد در ماه های مختلف و فصول مختلف سال

نمودار تعيين موقعيت خورشيد در ساعات مختلف روز از فصول مختلف

زاویه ارتفاع خورشید

شيد سنج الكتريكی انگستروم

شيدسنج بينایی دقيق اپلی، (مخصوص پژوهش در تابش خورشيدی)

شيدسنج بينایی سياه و سفيد (قابل استفاده روی گردآورهای خورشيدی)

انواع روتور چرخ بادی

واحد توليد بيوگاز

تقطير خورشيدی

خشک كن كابينتی

خشک كن جابجائی

اجاق خورشيدی جعبه‌ای به همراه بازتابنده

رابطه شدت تشعشع خورشيدی و زاويه برخورد

عوامل موثر بر انرژی دريافتی

نور خورشيد دريافتی زمين در ساعات مختلف روز

حركت ظاهری خورشيد برای ناظر روی زمين در نقطه C

اتم های ساكن با دايره مشخص شده‌اند

توليد جريان الكتريسيته بر اثر برخورد شعاع خورشيد به سلول

قدرت و ولتاژ در درجه حرارت‌های مختلف T

نمودار يک سيستم سيليكونی

مشخصه جريان – ولتاژ يک سلول خورشيدی

نمودار سيستم پمپاژ آب

نيروگاه خورشيدی ماهواره‌ای

نمودار دو سيستم ذخيره انرژی

خصوصيات برخی مايع های مورد استفاده در سيستم ذخيره محسوس

خصوصيات برخی جامدهای مورد استفاده در سيستم

آرايش های مختلف سيستم ذخيره نهان

گردآورنده تخت مايع

گردآورند‌های تخت

گردآوردنده‌های با لوله تخليه شده

گردآورنده‌های لانه زنبوری

گردآوردنده تخت با تابش دوگانه

گردآورنده تله حرارتی

گردآورنده با بستر فشرده

گرمكن هوای خورشيدی

انواع گرمكن های خورشيدی

گرمكن خورشيدی هوای دو مسيره

گرمكن هوا با صفحه شيشه‌ای رويهم

گرمكن هوای ماتريسی

گرمكن هوای لانه زنبوری با بستر متخلخل

گردآوردنده تمركزی استوانه‌ای

گردآورنده تمركزی مقعر

انواع گردآورنده‌های تمركزی

گردآورنده تمركزی مسطح با بازتابنده

آبگرم كن خورشيدی ترموسيفونی خانگی

مخزن ذخيره آبگرم كن خورشيدی خانگی

آبگرمكن خورشيد با مخزن افقی و سيركولاسيون طبيعی

آبگرم كن خورشيدی خانگی با جريان اجباری

دياگرام كامل يک سيستم

اتصال دو گردآور به طريق معكوس و موازی

سيستم گرمايش و آبگرم مصرفی خورشيدی

سيستم گرمايش و سرمايش خورشيدی

سيستم آب شيرين كن خورشيدی به روش تقطيری

روش تقطير ساده آب شور (تهيه آب شيرين)

آب شيرين كن خورشيدی تقطيری يكطرفه

آب شيرين كن خورشيدی دو طرفه

آب شيرين كن چند حوضچه‌ای مايل

دياگرام شماتيكی تاسيسات آب شيرين كن خورشيدی چند مرحله‌ای تقطيری

آب شيرين كن تقطيری يک – دو و چهار مرحله‌ای

آب شيرين كن يک فتيله‌ای

آب شيرين كن فتيله‌ای از نوع كلكتور اواپراتوری

آب شيرين كن حوضچه‌ای مايل با سيستم پر كننده

آب شيرين كن حوضچه‌ای مايل دو طرف با سيستم پر كن و مخزن تقطير

آب شيرين كن از نوع ريزشی (ديفيوژن)

آب شيرين كن خورشيدی مدل دودكشی

آب شيرين كن سه مرحله‌ای

آب شيرين كن دو لنگه

آب شيرين كن خورشيدی نوع قايقی

آب شيرين كن خورشيدی با پوشش نازک

آب شيرين كن كره‌ای با خشک كن دوار

آب شيرين كن خورشيدی لوله‌ای متحدالمركز

آب شيرين كن خورشيدی با بازتابنده

آب شيرين كن خورشيدی قالب پلاستيكی

استفاده از روش الكترودياليز براي شيرين كردن آب

استفاده از روش تراوش معكوس برای شيرين كردن آب

قسمت انعكاس دهنده

صفحه حامل

پايه گردآور

سيستم ساده آبگرمكن خورشيدی با سيركولاسيون اجباری

خشک كن خورشيدی

برنج خشک كن خورشيدی

مقطع برنج خشک كن خورشيدی

برنج خشک كن خورشيدی ساخت انستيتو تكنولوژی آسيا(A.I.T)

خشک كن خورشيدی مدل روستایی

خشک كن خورشيدی نيمه صنعتی

خشک كن خورشيدی با روش مكانيكی

شماتيک يک سيستم تبريد جذبی ساده

تركيب ماشين حرارت و سيستم تبريد تراكمی

شماتيک دو مرحله‌ای چيلر جذبی

پلان ساختمان خورشيدی

كانال زيرزمينی (زمهرير) و بادگيرها

روش انتقال هوای گرم از گرمخانه

سيستم گرمايش فعال خورشيدی

سيستم سرمايش فعال خورشيدی (سيستم تركيبی)

مقدمه:

تحقيقات و اختراعات و بهره گيری از انرژی های مختلف، از اساسی ترين و مهم ترين گام هايی هستند كه انسان ها در طول تاريخ در راه پيشرفت جوامع خود برداشته اند. رشد علم و صنعت و فناوری در جهان امروز، روش های مختلف استفاده از انرژی را كه در دوران قبل از انقلاب صنعتی معمول بوده دگرگون كرده، و شناخت منابع انرژیهای جديد، تحولی عظيم در توسعه صنعتی و تكامل اجتماعی بشر به وجود آورده است.

خورشيد عامل و منشا انرژی های گوناگوني است كه در طبيعت موجود است از جمله: سوخت های فسيلی كه در اعماق زمين ذخيره شده اند، انرژی آبشارها و باد، رشد گياهان كه بيشتر حيوانات و انسان برای بقای خود از آن ها استفاده میكنند، مواد آلی كه قابل تبديل به انرژی حرارتی و مكانيكی هستند، امواج درياها، قدرت جزر و مد كه براساس جاذبه و حركت زمين بدور خورشيد و ماه حاصل میشود، اين ها همه نمادهایی از انرژی خورشيد هستند. انرژی هسته ای را میتوان يک استثناء كلی دانست، با اين كه امروزه يكی از منابع مهم توليد انرژی در جهان شناخته شده است. انرژی اتمی احتياج به فناوری بسيار پيشرفته و پرهزينه دارد كه در موقع استفاده از آن، خطرات احتمالی و مضرات آن را نيز بايد مدنظر داشت. با مطالعه در تاريخ انسان ها، مشاهده میشود كه انرژی قابل استفاده برای انسان نخستين، تنها قدرت بدنی او بود. مدت ها گذشت تا توانست با رام كردن حيوانات و به خدمت گرفتن ساير انسان ها و همچنين سوزاندن درختان، احتياجات خود را برطرف كند. بالاخره انسان با دستيابی به منابع سوخت های فسيلی مثل ذغال سنگ و نفت و گاز قدرت مادی خويش را به طرز بی سابقه ای افزايش داد.

استفاده از قدرت باد در آسياب ها و توربين ها، و كشتيرانی و بكارگيری انرژی آب در چرخ ها و توربين های آبی، پس از گسترش معمولمات علمی و فناوری بشر امكان پذير شد.

دستيابی به قوانين فيزيكی و اصول علمی انرژی های مختلف و نحوه استفاده های گوناگون از آن ها، زندگی بشر را راحت تر و طرز فكر او را متوجه ماديات ساخت.

وابستگی شديد جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت های نفتی و به كارگيری و مصرف بی رويه آن ها، منابع عظيمی را كه طی قرون متمادی در لايه های زيرين زمين تشكيل شده است تخليه می نمايد. با توجه به اين كه منابع انرژی زيرزمينی با سرعت فوق العاده ای مصرف میشوند و در آينده ای نه چندان دور چيزی از آن ها باقي نخواهد ماند، نسل فعلی وظيفه دارد به آن دسته از منابع انرژی كه دارای عمر و توان زيادی هستند روی آورده و دانش خود را براي بهره برداری از آن ها گسترش دهد.

خورشيد يكی از دو منبع مهم انرژی است كه بايد به آن روی آورد زيرا به فناوریهای پيشرفته و پرهزينه نياز نداشته و میتواند به عنوان یک منبع مفيد و تامين كننده انرژی در اكثر نقاط جهان بكار گرفته شود. بعلاوه استفاده از آن برخلاف انرژی هسته ای، خطر و اثرات نامطلوبی از خود باقی نمیگذارد و برای كشورهائی كه فاقد منابع انرژی زيرزمينی هستند، مناسب ترين راه برای دستيابی به نيرو و رشد و توسعه اقتصاد می باشد.

ايران با وجود اين كه يكی از كشورهای نفت خيز جهان به شمار میرود و دارای منابع عظيم گاز طبيعی نيز می باشد، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشيد در اكثر مناطق كشور، اجرای طرح های خورشيدی الزامی و امكان استفاده از انرژی خورشيد در شهرها و شصت هزار روستای پراكنده در سطح مملكت، میتواند صرفه جويی مهمی در مصرف نفت و گاز را به همراه داشته باشد.

فناوری ساده، آلوده نشدن هوا و محيط زيست و از همه مهم تر ذخيره شدن سوخت های فسيلی برای آيندگان،‌ يا تبديل آن ها به مواد و مصنوعات پر ارزش با استفاده از تكنيک پتروشيمی، از عمده دلايلی هستند كه لزوم استفاده از انرژی خورشيد را برای كشور ما آشكار میسازند.

تبديل انرژی خورشيد به هر شكلی مطلوب میباشد ولی امكانات اقتصادی طرح های مختلف بايد دقيقاً سنجيده شوند. امروزه استفاده از انرژی حرارتی خورشيد برای گرم كردن منازل، از لحاظ فناوری امكان پذير می باشد. از نظر اقتصادی نيز به علت افزايش روزافزون قيمت سوخت های فسيلی و ساير منابع انرژی و تلاش متخصصين در كاهش هزينه مواد اوليه و لوازم مورد نياز برای جمع آوری حرارت و پرتوهای خورشيدی محققين و دانشمندان را در جهت مطالعه و بهينه سازی سيستم های خورشيدی تشويق نموده و به پيشرفت های مهمی نيز دست يافته اند. مراكز و سازمان های معتبر علمی و پژوهشی جهان نيز همه ساله سمينارها و كنفرانس های مختلفی را در رابطه با مسائل انرژی، به خصوص انرژی خورشيدی تشكيل داده و تبادل اطلاعات از پژوهش های جديد را ممكن می سازند. اميد است در ايران نيز تشكيل چنين سمينارها و سخنرانی ها، مردم را با روش های استفاده از انرژی خورشيدی آشنا ساخته و كاربرد آن ها را ميسر سازد.

دانلود پایان نامه سنجش تاثیر اجرای سیستم 5S بر بهره‌ وری شرکت های تحت پوشش ایران

تعداد صفحات:173

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

كلمات كليدي

فصل اول - موضوع تحقیق

مقدمه

بيان ضرورت تحقيق

موضوع تحقيق

بهره‌وری در ايران

لزوم توجه به بهره‌وری در ايران

سازمان بهره‌وری ملی ايران

بهره‌وری در صنايع كشور و صنعت خودرو

شواهد پايين بودن بهره‌وری در ايران و نازل بودن اكثر عوامل مرتبط با 5s

تاريخچه 5s

اهميت موضوع تحقيق

نوع تحقيق

قلمرو تحقيق

فرضيات تحقيق

تعريف متغير مستقل و وابسته

واژه های كليدی مورد استفاده

فصل دوم - ادبیات تحقیق

بهره‌وری بعنوان يک نظريه جامع

مفهوم عام بهره‌وری

مولفه های بهره‌وری

اهميت موضوع

تاريخچه بهره‌وری

روش های ارتقاء بهره‌وری

الگوی ماهواره‌ای

سيستم

شناسايی دقيق

ثبت كردن

دخالت دادن

آموزش

ارزيابی كردن

مدل وروم

شيوه های تحليل بهره‌وری

فنون بهبود بهره‌وری

بهبود بهره‌وری ارزش افزوده از طريق مديريت مالی

رويكرد سينک كيفيت در بهره‌وری Sink

چرخه بهره‌وری

روش نظام مند در بهبود بهره‌وری (Systematic)

عناصر روش سيستماتيک در بهبود بهره‌وری

دواير بهبود بهره‌وری (PIC)

ويژگیهای دواير بهبود بهره‌وری

هدف های دواير بهبود بهره‌وری

هدف‌های خاص

دواير بهبود بهره‌وری به حل چه مشكلاتی میپردازند؟

ساختار سازمانی برنامه‌های دواير بهبودی بهره‌وری

نقش‌های اصلی در برنامه دواير بهره‌وری

راهبردهای بهره‌وری

راهبرد تحول و نوآوری

راهبرد بهبود

عوامل موثر بر بهره‌وری

عوامل مطرح شده توسط سومانس

عوامل مطرح شده توسط پروكپنكو

عوامل موثر بر بهره‌وری يک سازمان

اندازه گيری بهره‌وری

اندازه گيری بهره‌وری كل

اندازه گيری بهره‌وری عامل سرمايه

اندازه گيری بهره‌وری عامل كار

اثر نوآوری بر بهره‌وری

فرهنگ بهره‌وری ملی و سازمانی

مشخصات حركت بهره‌وری

مشكلات بهره‌وری

سيستم 5s

تحول 5s

مفهوم 5s

5s كاربردی

درک درست 5s بايد به موارد ذيل توجه شود

تكنيک های كاربردی در 5s

فعاليت های جامع و بهم پيوسته

فوايد اجرای 5s

روش عملی اجرای 5s

نكات مهم و اساسی اجرای 5s

هفت سين صنعتی

5s يا 5T ؟

تاريخچه بهره‌وری در ايران خودرو

نحوه اجرای سيستم 5s در ايران خودرو

محدوده سرپرستی

نتايج حاصل از تعيين محدوده سرپرستی

نحوه تعيين و شناسايی حوزه سرپرستی

كمی راجع به خط‌كشی

سلسله مراتب

ملاحظات در خط كشی محل ورود و خروج كالا و پرسنل

خط كشی های محل عبور با احتياط

استفاده از دستورالعمل برچسب قرمز (Red Tag)

سيستم هدف گذاری هوشين

سيستم پيشنهادات

سيستم T.T.ROOM

اهداف و رسالت ها

توسعه بهره‌وری در ساپكو

كمی راجع به شركت ايساكو

فصل سوم - روش تحقیق

مقدمه

روش تحقيق پژوهش حاضر

تعريف جامعه

آشنايی با جامعه آماری

تاريخچه ايران خودرو

نحوه نمونه گيری و انتخاب شركت های مورد نظر

حجم نمونه و روش نمونه گيری

ابزار جمع آوری داده‌ها

پرسشنامه

روش های آماری مورد استفاد جهت تجزيه و تحليل داده‌ها

مراحل آزمون تحليل واريانس

همبستگی

بررسی اعتبار ابزار سنجش

روايی ابزار سنجش

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

نتايج آزمون تحليل رگرسيون

آزمون فرضيه اصلی

آزمون فرضيه های فرعی 1 تا 5

نتايج ضمنی تحقيق

آزمون تحليل واريانس فريدمن

بررسی همبستگی بين اجزاء سيستم 5S و بهره‌وری

تصميم گيری

فصل پنجم - نتایج و پیشنهادات

نتايج بدست آمده

پيشنهادها

پیوست

پرسشنامه

فهرست اشکال و جداول:

ابعاد تحقيق

روند توجه به بهره‌وری در قرن بيستم

الگوی ماهواره‌ای عملكرد

مقايسه دو استراتژی بهبود و نوآوری

عوامل موثر بر بهره‌وری از ديدگاه پروكوپنكو

فرآيند مديريت استراتژيک نوآوری

عوامل تشكيل دهنده فرهنگ بهره‌وری ملی

تركيب فرهنگ سازمانی

اصول،‌ اهداف و فعاليت های 5s

فعاليت های 5s

مربوط به ارزيابی اجرای 5s

معادل های فارسی - انگليسی و ژاپنی اصول 5s

نتايج حاصل از اجرای پروژه‌های توسعه بهره‌وری در ساپكو

چكيده:

امروزه بهره‌وری مفهومی بحث‌انگيز و موضوعی باب روز است كه در كتاب ها، مجلات و مقالات و روزنامه‌ها دائماً به چشم میخورد. مورد استفاده آن وقتی است كه هدف، ايجاد بهبود در ارائه كالا و خدمات باشد و ساده‌ترين رابطه تعريف شده برای آن نسبت به محصول نهايی (ستاده) با وسائل به كار رفته براي توليد آن (داده‌ها) است.

فن خانه تكانی صنعتی، آراستگی،‌ هفت سين صنعتی. 5s و يا 5T (كه با هر عنوانی ناميده شود، ماهيتاً تفاوتی نخواهند كرد.) كه از اساسی ترين شيوه‌های بهبود بهره‌وری است كه اخيراً در كشور ما از كارخانه‌های ژاپنی الگوبرداری شده است و ژاپنی ها پس از جنگ جهانی دوم آن را از فرهنگ صنعتی آمريكا اقتباس كرده‌اند. اما با فرهنگ ملی و سنتی خود ممزوج نموده و پديده‌ای بومی از آن پديد آورده‌اند كه در تمامی صنايع‌شان به كار گرفته میشود.

بطور مختصر اين اصول عبارتند از:

1) سوا كردن و تفكيک وسائل ضروری كار از غيرضروری ها (ساماندهی)

2) سرو سامان دادن و مرتب چيدن وسايل ضروری (نظم و ترتيب)

3) سپيدی و پاكيزگی محيط كار (نظافت)

4) سلامتی، بهداشت و ايمنی در محيط كار (استانداردسازی)

5) سازمان يافتگی و انضباط كاری (انضباط)

در برخی واحدهای توليدی اصول ششم و هفتمی كه عبارتند از :

6) سخت كوشی و با تمام نيرو كار كردن

7) سماجت در انجام كارهای خوب برای تبديل آن به عادت. به پنج اصل سابق افزوده و به كار گرفته میشود.

ادعا میشود در سيستم هايی كه مديريت كيفيت جامع (TQM) را اعمال نموده‌اند. اجرای فن «5s» بهترين راه برای ارتقاء بهره‌وری است. اجرای اين تكنيک میتواند مديران را در به كارگيری فنون مديريت نوين مانند مديريت ديداری Visual Management، عمليات بهبود مستمر يا كايزن KAIZEN برچسب قرمز Red Tug سيستم پيشنهادات Suggestion System و سيستم هدف گذاری هوشين C&J system ياری دهد.

صنايع خودروسازی كشور امروزه بالاترين درصد نقدينگی را در قياس با ساير صنايع به خود جذب میكند. لذا توليد به صرفه، بهره‌وری و سودآور بودن آن هم برای اين صنعت و هم برای افتصاد كشور اهميت بالايی دارد.

گروه صنعتی ايران خودرو بعنوان اولين سازنده اتومبيل در كشور موسسه‌ای كه در حال حاضر دو سوم از توليد اتومبيل و بازار داخل كشور آن را به خود اختصاص داده است، از سال 1373 با استقرار گروه جديد مديريتی، توجه خاصی به فنون امروزی مديريت و رويكردهای ارتقاء بهره‌وری مبذول داشته است. در اين راستا از سال 1375 فن 5S را در كارنجات تحت پوشش خود به اجرا درآورده كه نتايج چشمگيری هم از به كارگيری اين سيستم، عايد اين شركت شده است.

در گوشه و كنار صنايع ما مديران و واحدهايی هستند كه با هدف توسعه،‌ بهبود و بهره‌وری، سيستم 5S و با ديگر رويكردهای نوين مديريت را در كارگاه و كارخانه خود اجرا میکنند. اما ايران خودرو بعنوان شركتی بزرگ و موفق در بين شركت های ايرانی، توانسته نتايج بهتر و دلگرم كننده‌تری از اجرای اين سيستم كسب كند.

تصور ما از واحدهای صنعتی يک محيط روغنی، چرب و كثيف با فضايی مملو از دوده. براده فلزات و ديگر آلودگی هاست. امادر كارخانه‌هايی كه بطور موفق اين سيستم را اجرا كرده اند، چنين چيزی به چشم نمیخورد و به كارگيری اصطلاح كارخانه‌هايی كه بطور موفق اين سيستم را اجرا كرده‌اند، چنين چيزی به چشم نمیخورد و به كارگيری اصطلاح كارخانه‌های اتاق نشيمن برای آن ها دور از واقعيت نيست.

به اعتقاد من، ما ايرانيان ذاتاً مردمی پاكيزه هستيم و آن چه بايد متوجه آن باشيم صنعتی كردن اين مفاهيم ملی/ مذهبی و از خانه به كارخانه بردن آن هاست، تا خود را باور كنيم و دريابيم هيچكدام از اين اس‌ها واقعاً مطلب جديد و بديعی نيستند.

در استفاده از اين رويكرد، آموزش و فرهنگ‌سازی اولين عامل مهم محسوب میشود، چون انسان با كيفيت، محصول با كيفيت توليد میكند. و در كارخانه‌هايی كه خط توليد وجود دارد هر ايستگاه يا واحد توليدی،‌ ايستگاه قبلی است. به كارگيری سيستم 5S میتواند موجب بالارفتن روحيه كاركنان و علاقمندی آن ها به كار، بهبود ايمنی، كاهش آلودگی محيط كار، كاهش نرخ خرابی ماشين آلات و دستگاه ها، بهبود روش كنترل مديريتی،‌ كمک مشاركت جمعی و تقويت خود كنترلی همه كاركنان و در يک كلمه افزايش بهر‌ه‌وری میباشد.

دانلود پروژه روانشناسی تربیتی

تعداد صفحات:26

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

دیدکلی

تاریخچه

نقش و تاثیر در زندگی

ساختار

شیوه عمل

ارتباط با سایر علوم

کاربردها

فصل اول

روانشناسی تربیتی

تعریف روانشناسی تربیتی

موضوع روانشناسی تربیتی

یادگیرنده

محیط یادگیری

عملیه یادگیری

استفاده از وانشناسی در امر تعلیم

استفاده از روانشناسی در امر پرورش

نیازمندی های اساسی اطفال

نیازمندیهای فیزیولوژیکی

نیازمندی های روانی

نیازمندی به ایمنی

مصونیت

احتیاج به دوستی و تعلق

احتیاج به آزادی

احتیاج به کار و عمل (نیاز اجرائی)

نیاز به کرامت و حرمت

نیاز به ابراز خودی

احتیاج به درک و فهم چگونگی دنیای ماحول

مذهب

علم و تکنولوژی

فصل دوم

عواطف

عاطفه چیست؟

طبقه بندی عوطف

آثار جسمانی عواطف

دستگاه کشف درو (دروغ سنج)

فایده و ضرر عواطف

خشم و حسد

علل پیدایش خشم و حسد

راههای جلوگیری از خشم و حسد

ترس و کم روئی

علل ایجاد ترس و کم روئی

راه های جلوگیری از ترس و کم روئی

رشد عواطف در اطفال

مشکلات روانی کودک

بی اشتهایی

مکیدن انگشت

تیک

هیستری

بی اختیاری در نگهداری ادرار

فصل سـوم

هــــوش

تعریف هوش

تارندایک

ابینگهوس

ویلیام شترن

انوع هوش

هوش عملی

هوش نظری

هوش اجتماعی

عوامل موثر در هوش

عوامل جسمی

عوامل تربیتی

عوامل فرهنگی

عوامل اجتماعی و اقتصادی

خارج قسمت هوش(بهره هوشی)

رشد هوش

خصوصیات گروه های مختلف

نوابغ

افراد خیلی با هوش

افراد دارای هوش متوسط

افراد پائین تر از هوش متوسط

افراد کم هوش

افراد کودن

افراد سفیه

منابع

مقدمه:

روان شناسی تربیتی یکی از مهم ترین ریشه های است که به بحث و بررسی پیشرفت های درسی و نارسائی های تحصیلی یاد گیرندگان می پردازد به عبارتی روان شناسی تربیتی شاخه ای از علم روان شناسی است هدف آن کمک به دست اندرکاران تربیت در بر خورد درست با مسائل آموزشی و تربیتی است.

دیدکلی:

تربیت معادل اصطلاح انگلیسی education است که گاهی نیز به پرورش ترجمه شده است در هر حال تربیت عبارت است از جریانی منظم و مستمر که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، روانی، اخلاقی و اجتماعی یا بطور کلی رشد شخصیت افراد در جهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد های آن هاست. به این ترتیب معنی کلی تری می یابد و از آن جا که نظام تربیتی نظامی گسترده است، روان شناسی تربیتی در بدو تاسیس عمده زمینه های تربیتی را شامل می شد، اما با رشد سایر حوزه های روان شناسی حیطه عمل آن محدود تر گشته و تنها مسائل تربیتی مربوط به شرایط آموزشگاهی و آموزش را شامل شد.

تاریخچه:

از زمانی که ویلهلم وونت در سال 1879 آزمایشگاه روانشناسی خود را در دانشگاه رایپزیک تاسیس نمود همه پژوهش هایی که از آن پس در مورد مسائل رشد آدمی تفاوت فردی هوش انگیزش یاد آوری و فراموشی ارزشیابی تحصیلی شیوه های یادگیری و هر نوع پژوهشی که با آموزش و پرورش ارتباط داشته است انجام گرفتند ستون اصلی روانشناسی تربیتی را تشکیل میدهند نخستین کتاب روانشناسی تربیتی که به وسیله ترندایک در سال 1913 انتشار یافت به تحقیق در مورد طبیعت و فطرت آدمی تفاوت های فردی و قانون های یادگیری پرداخت و مسائل آموزشی را با روش های علمی توصیفی و آزمایشی مورد بررسی قرار داد.

تعریف روانشناسی تربیتی:

روانشناسی تربیتی عبارت از بررسی اصول و قواعد روان شناسی و تطبیق آن ها در جریان های تربیتی است یکی از اموری که در روان شناسی مورد بحث قرار می گیرد احتیاجات اساسی جسمی و روانی افراد است از جمله احتیاجات اساسی چنانچه خواهیم دید احتیاج به ارتباط وتعلق به گروه می باشد.

افراد در دوره های مختلف زندگی برای حفظ موقعیت اجتماعی خویش نیاز به گروه دارد تعلق به گروه چه در فامیل هم سن ها چه میان همکاران و چه در میان دوستان در حفظ حیثیت اجتماعی افراد کاملا موثر است معلم با توجه به این امر باید مراقبت نماید که وضع اجتماعی هر یک از اطفال در صنف و مکتب مشخص باشد به مجرد اینکه مشاهده کرد طفل تنها بسر می برد یا از گروه طرد شده است باید به بررسی علل آن بپردازد و برای سازش دادن آن طفل به وضع دیگران اقدام کند در مورد آموزش نیز اصولی از قبیل اصل آمادگی اصل فعالیت و مانند آن ها مورد توجه روانشناسان است معلم باید ابتدا این اصول را فراگیرد و بعد آن ها را در موقعیت های مختلف آموزش چه در صنف و چه در خارج از صنف به کار بندد.

دانلود پایان نامه سیستم انبار

تعداد صفحات:95

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

عملکرد سیستم

مقدمه

فصل اول - آشنايی با نرم افزارها و ابزارهای مورد نياز (کلیات)

SQL Server

مقدمه ای بر SQL Server

معرفی SQL و دستورات عمومی آن

عملگرها در SQL

دستور DISTINCT (جداسازی)

دستور Order By

دستور Insert

نتيجه

ایجاد یک ADO Connection به یک پایگاه داده

C#.NET

مقدمه ای بر برنامه نويسی شی گراء در دات نت

سی شارپ دات نت و برنامه نویسی شی گرا

برنامه نویسی شی گرا

انتزاع

کپسوله سازی کد و داده

توارث

چند ريختی

چرا به دات نت احتیاج داریم؟

مقدمه اي بر C#.Net

چرا #C

#C و سایر زبان های برنامه نویسی

فصل دوم - تحليل، طراحی و پیاده سازی سیستم انبار

مهندسی نرم افزار سیستم

شرح بخشهای مختلف سیستم انبار

صفحه ورود به سیستم

صفحه اصلی برنامه

ثبت انبار جدید در سیستم

ثبت شرکت جدید در سیستم

ثبت کالای جدید در سیستم

ورود کالا در انبار

خروج کالا از انبار

گزارش ورودی های انبار

گزارش خروجی های انبار

گزارش موجودی کل انبار

گزارش شرکت های موجود

سورس کدهای برنامه

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

فهرست نمودار ها:

نمودار ER سیستم

نمودار CLASS سیستم

نمودار USECASE کلی

نمودار USECASE واحد انبار

نمودار USECASE فروش

نمودار USECASE خرید

نمودار USECASE مشتری

نمودار ACTIVITY کالا

نمودار ACTIVITY ورود به سیستم

نمودار SEQUENCE ورود کالا

نمودار SEQUENCE خروج کالا

فهرست اشکال:

ورود به سیستم

صفحه اصلی

ثبت انبار جدید

ثبت شرکت

ثبت کالای جدید

ورود کالا به انبار

خروج کالا از انبار

گزارش ورودی انبار

گزارش خروجی های انبار

گزارش موجودی کل

گزارش شرکت

چکیده :

انبار مورد بحث دارای يک سيستم بزرگ و منسجم میباشد که در آن بحث انبارداری يک نقش بزرگ را ايفا میکند، زيرا در صورت داشتن يک سيستم انبارداری منسجم و مرتب میتواند سال مالی خود را با موفقيت به پايان برساند. فعاليت اين بخش طوری میباشد که در صورت به وجود آمدن مشکل حتی در يک روز، کل شرکت به مشکل بزرگی مواجه میشود و نمیتواند کارايی خود را داشته باشد زيرا در صورت آگاهی نداشتن از ورودی و خروجی های شرکت عملا کاری از دست ديگر بخش ها مثلا مالی، حسابداری و ... بر

نمی آيد.

حال می بينيم که سيستم انبارداری در اين شرکت چه نقش مهم و کليدی را ايفا میکند. اين سيستم بايد طوری کار کند که ديگر قسمت ها با مشکل مواجه نشده و در نهايت شرکت به اهداف تعيين شده خود برسد.

مقدمه :

در دنیای امروز اطلاعات عامل کسب قدرت می باشد اگر سازمانی بخواهد قدرتمند و مطلوب باشد باید مطلع باشد. وجود این امر استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای مختلف را توسعه بخشیده است. مدیران موسساتی که می خواهند سازمانی را با راندمان بالا و مطلوب داشته باشند سعی بر این دارند تا با استفاده از ابزارهای کارآمد و اساسی سیستم سازمان خود را برای دستیابی به موقع آمار و اطلاعات از جنبه های مختلف کامپیوتری کنند.

هدف از اين گزارش ارائه چشم اندازی از قابليت ها و افراد مرتبط و همچنين بخش های مرتبط با سيستم انبار می باشد.

دانلود پایان نامه طراحی و ساخت شمارنده فرکانس تا یک گیگاهرتز

تعداد صفحات:44

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

فصل اول

اندازه گیری فرکانس

ویژگی های دستگاه اندازه گیری

کالیبراسیون (برسنجیدن)

تنظیم دستگاه اندازه گیری

قسمتهای مختلف دستگاه های اندازه گیری

اندازه گیری فرکانس

تقسیم بندی باندها و فرکانس ها

فرکانس متر ها و مدارات ارائه شده برای آن

فرکانس مترهای آنالوگ

دیودهای PIN

فرکانس مترهای دیجیتال

فصل دوم

پیش تقسیم کننده و شکل دهنده سیگنال

بخش تقسیم کننده فرکانس

معرفی تقسیم کننده SP8704

قسمت تقویت و شکل دهی سیگنال

فصل سوم

کنترل و شمارش تعداد پالس ها

کلاک سیستم

توزیع کلاک سیستم

کلاک واحد پردازش مرکزی

کلاک واحد های ورودی خروجی

کلاک حافظه

کلاک غیر همزمان تایمر

کلاک واحد آنالوگ به دیجیتال

منابع کلاک سیستم

اسیلاتور کریستالی

اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین

اسیلاتور RC خارجی

اسیلاتور RC کالیبره شده داخلی

کلاک خارجی

اسیلاتور تایمر/ کانتر

تایمر / کانتر ها

تایمر / کانتر یک

معرفی تایمر / کانتریک

پیکره بندی تایمر/کانتر یک در حالت کانتر

تایمر/کانتر دو

معرفی تایمر/کانتر دو

پیکره بندی تایمر/ کانتر دو در حالت تایمر

نمایش اطلاعات

پیکره بندی و ارتباط LCD با میکروکنترلر AVR

فصل چهارم

تشریح عملی پروژه

تغذیه مدار

تعیین عملکرد دستگاه

قسمت تقسیم و شکل دهی سیگنال ورودی

شمارش پالس ها و کنترل مدار

نرم افزار پروژه

برنامه

مراجع

فهرست جداول و اشکال:

نمایش دقت و درستی

قسمت های مختلف دستگاه اندازه گیری

تقسیم بندی فرکانس ها

ساختار کلی دیود

شمای کلی دیود PIN

بایاس مستقیم

بایاس معکوس

MAGIC-T

رشته شمارش دودویی

شمارنده و نسبت تقسیم های به دست آمده

شکل موج پایه های شمارنده

شمارنده 4 بیتی

بلوک دیاگرام کلی تقسیم کننده ها

نسبت تقسیم تراشه

بخش تقویت و شکل دهی سیگنال

تعیین نقطه کار ترانزیستور

منحنی هیسترزیس تراشه اشمیت تریگر

توزیع کلاک میکرو

اسیلاتور کریستالی

اسیلاتور RC خارجی

کلاک خارجی

پایه های LCD

اتصال LCD به پورت A میکرو

مدار تغذیه

افزایش ولتاژ رگولاتور

تغییر عملکرد به وسیله رله

قسمت ورودی مدار

نحوه اتصال کریستال ها به میکرو

ویژگی های دستگاه اندازه گیری:

اصولا عمل یا حاصل مقایسه یک کمیت مفروض با یک استاندارد از پیش تعیین شده را، اندازه گیری می نامیم. برای این که نتیجه عمل اندازه گیری که با اعداد بیان میشود، معنی داشته باشد، باید اولا استانداردی که برای مقایسه به کار میرود، دقیقا معلوم و مورد قبول عام واقع شده باشد. ثانیا روش استفاده شده برای این مقایسه باید قابل تکرار بوده و قادر به امتحان کردن دستگاه اندازه گیری باشیم به عبارت دیگر دستگاه به کار رفته و روش اندازه گیری باید موجه باشد.

هر دستگاه اندازه گیری دارای ویژگی ها و محدودیت های خاص خود است و برای انتخاب دستگاه اندازه گیری باید کلیه جوانب در نظر گرفته شود و با توجه به و یژگی های مورد نیاز و قیمت دستگاه اندازه گیری بهترین انتخاب انجام شود.

1) گستره اندازه گیری: محدوده ای از تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که وسیله قادر به اندازه گیری آن می باشد.

2) ریزنگری یا تفکیک پذیری: کوچکترین اندازه تغییرات کمیت تحت اندازه گیری که میتواند توسط دستگاه، اندازه گیری شود.

3) حساسیت: نسبت میزان تغییرات خروجی به تغییرات کمیت تحت اندازه گیری

با بیشترین بودن حساسیت، اندازه گیری تغییرات کوچک کمیت تحت اندازه گیری راحت تر است اما معمولا گستره اندازه گیری کم میشود.

4) درستی: میزان نزدیکی مقدار قرائت شده با مقدار واقعی کمیت

معمولا با افزایش گستره اندازه گیری درستی کم می شود (یا قیمت ها افزایش قابل توجه می یابد)

5) دقت : نشان دهنده میزان پراکندگی آماری مقادیر اندازه گیری شده در چندین بار اندازه گیری یک کمیت است. به عبارت دیگر میزان عاری بودن اندازه گیر از خطای تصادفی میزان دقت را نشان میدهد.

دانلود پایان نامه مبانی طراحی، تعمیر و نگهداشت نوار نقاله های لاستیکی

تعداد صفحات:70

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

پیشگفتار

فصل یک

نوار نقاله و اجزای آن

ساختار نوار نقاله لاستیکی

لاستیک روکش بالای نوار

منجید نوار

لاستیک روکش پایین نوار

ضخامت، نوع آمیزه و شکل سطح لاستیک روکش نوار

ضخامت لاستیک روکش بالا

آمیزه لاستیک روکش بالا و پایین

شکل سطح لاستیک روکش بالا

تقویت کننده ها

فصل دو

عرض، سرعت، زاويه شيب، تناژ يا ظرفيت حمل بار نوار

عرض نوار نقاله

سرعت نوار نقاله

زاويه شيب نوار

تناژ يا ظرفيت حمل بار نوار

فصل سوم

ماشين نقاله و اجزای آن

اجزای ماشين نقاله

هرزگردهای ماشين نقاله

درام­ ها (پولی ها)

فصل چهارم

محاسبه کشش های وارد بر نوار نقاله و محاسبه توان موتور

نمودار کشش های وارد بر نوار نقاله نمودار تشریحی آن ها

انواع ماشین نقاله و فرمول های محاسبه کشش های وارد بر نوار آن ها

انواع ماشین نقاله و محل قرار گرفتن درام جلوبر آن ها

انواع ماشین نقاله و فرمول­ های محاسبه آن ها

محاسبه استحکام عملی پارچه منجید و نوار

محاسبه حداکثر کشش وارد بر نوار ماشین نقاله­ های عمودی

کشش اولیه نوار و طول کشش اولیه

وسیله کششی دستی

وسیله کشش خودکار

شتاب و واشتاب ماشین نقاله

کشش وارد بر نوار هنگام شروع به کار (شتاب نوار)

زمان لازم برای توقف نوار (زمان واشتاب)

محاسبه توان موتور

فصل پنجم

شرايط انبار و نگهداری، تعيين متراژ و روش حمل نوار

شرايط انبار و نگهداری نوار

تعيين متراژ نوار

روش حمل نوار

فصل ششم

روش های آپارات نوار

روش آپارات نوارهای با منجید پارچ ه­ای با مصارف عام

روش آپارات نوارهای با منجید فولادی

فصل هفتم

عيب يابی دستگاه نوار نقاله و راه های چاره آن ها

نوار در يک قسمت خاص از ماشين نقاله، به يک سمت کشيده می شود.

يک قسمت از نوار نقاله در تمام طول ماشين نقاله، به يک سمت کشيده می شود.

نوار در تمام طول ماشين نقاله به يک سمت کشيده می شود.

رويه نوار به طور غيرعادی فرسوده يا داري بريدگی و جدا شدگی لايه است

لايه زيرين نوار به صورت غير عادی ساييده شده است

کناره های نوار صدمه ديده­ اند

منجيد نوار صدمه ديده است

رويه نوار بريدگی طولی پيدا کرده است

نوار پاره شده است

رويه نوار متورم شده يا به سمت داخل انحنا پيدا کرده است

سطح رويه نوار سوختگی دارد

روی سر تاسر سطح رويه نوار، ترک های ريز به چشم میخورد و رويه، نرمی خود را از دست داده است

ترک های زير سطحی روی سطح رويه به چشم میخورد

فصل 8

طراحی برخی قسمت های ماشين نقاله

محاسبه حداقل شعاع کوژ و کاوه در نوارها

محاسبه حداقل شعاع کوژ

محاسبه حداقل شعاع کاو

محاسبه فاصله درام سر تا آخرين هرزگرد در نوارهای ناودانی

محاسبه فاصله درام سر تا آخرين هرزگرد وقتی درام سر در سطح نصف عمق هرزگردهای ناودانی قرار دارد

محاسبه فاصله درام سر تا آخرين هرزگرد وقتی درام سر در سطح هرزگردهای ناودانی حامل قرار دارد

فصل 9

نمايش استاندارد نوار نقاله و جداول تبديل آحاد بين المللی

مشخصات فنی در ارتباط با ساخت روليک و درام

تست های مربوط به روليک

تست چرخشی

تست آبندی

تست لنگی

تست بالانس

تست اصطکاک

تست استحکام

منابع و استانداردهای نوار نقاله

منابع

منابع لاتین

فهرست اشکال:

اجزای نوار نقاله

نوار با آج گریپ

نوار با آج راه راه

نوار با آج v

مقطع با روی هرزگردهای زاويه دار

اجزاء ماشين نقاله

شمای نیروهای وارد بر نوار

نوار افقی

تشریح نوار افقی

نوار بالابر

تشریح نوار بالابر

یک درام جلوبر در سر، بدون استفاده از درام خفتگیر

یک درام جلوبردر سر، با درام خفتگیر

یک درام در انتها، بدون استفاده از درام خفتگیر

یک درام جلوبر در انتها با استفاده از درام خفتگیر

یک درام جلوبر در سمت برگشت نوار

دو درام جلوبرسرهم در سمت برگشت نوار

دو درام جلوبر، در سمت برگشت نوار

دو درام جلوبر، یکی از آن ها درام سر است

یک درام جلوبر، با استفاده از درام خفتگیر

یک درام جلوبر دردسر، استفاده از درام خفتگیر

یک درام جلوبر در انتها، از درام خفتگیر استفاده شده است

یک درام جلوبر در انتها، از درام خفتگیر استفاده نشده است

یک درام جلوبر در سمت برگشت نوار

دو درام جلوبر پشت سرهم، در سمت برگشت نوار

دو درام جلوبر در سمت برگشت نوار

دو درام جلوبر، درام اولیه در انتها ماشین نقاله قرارداد

ماشین نقاله بالابر، با درام جلوبر در سر

ماشین نقاله با انحنای کاو، با درام جلوبر در سر

ماشین نقاله با انحنای کوژو درام جلوبر در سر

ماشین نقاله پایین تر جلوبر در سر

ماشین نقاله با انحنای کوژ، درام جلوبر درسر

ماشین نقاله با انحنای کاو، درام جلوبر در سر

ماشین نقاله پایین بر با درام جلوبر در سر

ماشین نقاله با انحنای کوژ، درام جلوبر در سر

ماشن نقاله انحنای کاو، درام جلوبر در سر

ماشن نقاله بالابر با درام جلوبر در ته

ماشین نقاله با انحنای کاو، با درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله با انحنای کوژ، با درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله پایین تر، با درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله با انحنای کوژ، با درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله با انحنای کاو، با درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله پایین بر با درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله با انحنای کاوبا درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله با انحنای کوژ با درام جلوبر در انتها

ماشین نقاله بالابر با درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نقاله با انحنای کاو درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نقاله با انحنای کوژ درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نقاله پایین بر با درام جلوبردر سمت برگشت نوار

ماشین نقاله با انحنای کوژ با درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نقاله با انحنای کاو درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نقاله پایین بر با درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نقاله با انحنای کاو و درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نقاله با انحنای کوژ و درام جلوبر در سمت برگشت نوار

ماشین نوار نقاله

روش درست و نادرست انبار کردن نوار نقاله

قرقره انبار نوار نقاله

روش درست و نادرست حمل کردن نوار نقاله

روش درست حمل کردن نوار نقاله با ميله کوچک

شمایی از روش برش یک نوار 5 لایه

شمایی از برش نوار فولادی ـ روش تک مرحله

شمایی از برش نوار فولادی ـ روش دو مرحله

شمایی از برش نوار فولادی - روش 6 تایی

شمایی از برش نوار فولادی ـ روش 5 تایی

استفاده از سپر و زنجیر برای کاهش ارتفاع ريزش بار روی نوار

شعاع کوژ برای نوار های با منجيد فلزی و پارچه ای

شعاع کاو برای نوار های با منجيد فلزی و پارچه ای

شمايی از درام سر، وقتی در سطح نصف عمق هرزگردهای ناودانی قرار دارد

شمايی از درام سر، وقتی در سطح هرزگردهای ناودانی قرار دارد

فهرست جداول:

مقادیر ضخامت روکش بالا برای نوار های با منجید پارچه ای بر حسب میلی متر

مقادیر ضخامت روکش بالا برای نوار های با تقویت کننده فولادی بر حسب میلی متر

معایب و مزایا انواع الیاف مورد استفاده در نوار

مقایسه ویژگی های عمومی الیاف مختلف قابل استفاده در نوار

حداکثر سرعت براي نوار نقاله ها به نسبت عرض آن ها

زاويه شيب برای نوارهای بدون آج بر حسب درجه

دانسيته توده ای مواد

ضريب شيب نوار S

فواصل پيشنهادی هرزگردهای نوار

وزن نوارهای توليدی شرکت

نیروی اصطکاک هرزگردها

کشش نوار های گردشگر بدون کاسه نمد برای قیف، قیف سه راهی یا دو راهی استاندارد

کشش گوه های تخلیه

ضریب اصطکاک هدایت کننده مواد

مقادیر برای نوار های پارچه ای چند لایه

مقادیر برای نوار های فلزی

مقادیر e

طول حرکت وسیله کشش دستی

حداقل طول حرکت وسیله کشش خودکار

کشش مجاز شروع به کار نوار

زمان مجاز نگهداری نوار

انتخاب S برای نوار های پارچه ای

شرایط مجاز نگهداری خمیر آپارات

انتخاب S برای نوار های فولادی

محاسبه فاصله درام سر تا آخرين هرزگرد

فهرست نمودارها:

منحنی ازدیاد طول انواع نخ به میزان بار وارد بر آن ها. محورعمودی بار بر واحد سطح است

نمودار ازدیاد طول انواع نخ بر تناسیته

تعيين عرض نوار

تغییرات فاکتور دما

چکیده:

هدف از این پروژه بررسی و شناخت ساختمان انواع مختلف سیستم های انتقال دهنده مواد بوده که ضمن بررسی عملکرد آن ها اقدام به انجام محاسبات لازم جهت طراحی سیستم های انتقال دهنده مواد پرداخته و نقشه های اجرایی مرتبط و نحوه چیدمان را به انجام می رساند.

دانلود پایان نامه افیولیت ها

تعداد صفحات:107

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

بخش اول

کلیات

پریدوتیت های با فابریک تکتونیکی

ساختمان

کانی شناسی و پتروگرافی

کمپلکس های کومه ای

مقدمه

ساختمان

مینرالوژی و پتروگرافی

سنگ های لوکوکراتیک

مقدمه

مینرالوژی و پتروگرافی

دسته دایک ها

مقدمه

ساختمان

منیرالوژی و پتروگرافی

سنگ های خروجی

مقدمه

ساختمان

مینرالوژی و پتروگرافی

پترو ژنز

بخش دوم

شکل گیری، جایگزینی، دگرگونی و گسترش افیولیت ها

افیولیت ها در کجا شکل می گیرند؟

جایگزینی کمپلکس های افیولیتی

رده بندی افیولیت ها از میاشیرو

دگرگونی

سرپانتینیزاسیون

رودنگیت ها

متامورفیزم گرمایی

عوامل متاسوماتیزم در گوشته

گسترش سنی و فضایی افیولیت ها در جهان

مقایسه افیولیت با پوسته اقیانوسی

بخش سوم

معرفی بعضی از سکانس های شناخته شده افیولیتی

افیولیت خلیج ایسلند در Newfoundland

کمپلکس افیولیتی Troodos در قبرس

افیولیت Semail در عمان

افیولیت های ترکیه

افیولیت Zambales در فیلیپین

پریدوتیت جزیره Zabargad در دریای سرخ

پریدوتیت Rhonda

کمینکس Lizard

پریدوتیت Trinity

افیولیت Papus در گینه جدید

منابع

چکیده:

در این بخش از مجموعه افیولیتی، سنگ ها اصولاً حاوی اولیوین، ارتوپیروکسن، کلینوپیروکسن و اسپینل هستند، و فابریک تکوتیکی دارند. در گذشته این سنگ ها تحت عنوان سنگ های اولترامافیک آلپی شناخته میشدند، ولی اکنون به پریدوتیت های دگرگونه (تکتونیت) معروف اند.

Jackson و Thayer (1972) برای این سنگ ها، توصیف عمومی زیر را ارائه کرده اند کمپلکس های آلپی با ویژگی دونیت، هارزبورژیت، اولیوین گابرو و گابرو بارزاند.

کلیات:

علت و توجیه ژنتیک انطباق و همراهی نزدیک سنگ های پلوتونیک اولترامافیک و سنگ های مافیک، در درون رسوبات ژئوسنکلینالی، دشوارترین ساختار یک مجموعته افیولیتی است در این بخش، یک مجموعه کامل افیولیتی با واحدهای مختلف زیر، مورد بررسی قرار میگیرد:

1) پریدوتیت دگرگونه (تکتونیت) در قاعده

2) کومه سنگ های پریدوتیتی، گابروهای لایه ای، پلاژیو گرانیت

3) دسته دایک های ورقه ای با ترکیب بازالت تا کراتوفیر.

4) گدازه های بالشی

5) رسوبات پلاژیک و نهشته های فلز دار، که بر روی سکانس و گاه به صورت بین لایه با گدازه ها، ظاهر میشوند.

وجود توالی چینه شناسی فوق، به قدر کافی و به صورتی مستند در مکان های مختلف جهان، مدل و ثابت شده است. در مناطقی که تنها بخش هایی از سکانس افیولیت در زون های کوهزایی رخنموده اند، هویت و منشا، آن ها همیشه مورد بحث بوده است. در این موارد می بایستی روابط واقعی زمین شناسی، هم به وسیله پترولوژی و هم از طریق ملاحظات ساختمانی: بدقت مورد بررسی قرار گیرد.

از آن جا که همه بخش های افیولیت به سری سنگ های آذرین اولترامافیک و مافیک تعلق دارند، می بایستی مساله منشا آن ها به دلیل تفاوت های موجود، در ارتباط با پترولوژی آذرین ارزیابی گردد. اگرچه واحدهای سنگی مختلف در افیولیت، فرآیندهای متفاوتی از قبیل تبلور مجدد گوشته، دگرگونی، سکانس های کومه ای آذرین، فرآورده های تغریق، و لکانیسم زیر دریایی، تزریق دایک ها، ولی این فرآیندها به ظاهر همزمانند و به تشکیل مجموعه افیولیتی وابسته اند. از این رو، در بررسی سکانس حوادثی که به توسعه مجموعه افیولیتی (یا پوسته اقیانوسی جدید) منجر میشود، این حوادث می بایستی به صورت Polygenetic و ته Cogenetic، مورد ارزیابی قرار گیرند، درست به همان شکل که اغلب برای توالی سنگ های آذرین یا سری های ماگمایی، متصور است.

فرآیندهای زمین شناسی که پیشینه افیولیت را به صورت پلی ژنتیک می نمایانند، تنها وقتی می توانند درک شوند که مکان و زمان هر یک از آن ها به طور جداگانه، شناسایی و مدلل گردد.

در یک مجموعه افیولیتی، قدیمی ترین سنگ ها، پریدوتیت های دگرگونه قاعده ای هستند. این سنگ ها در شرایط حرارت و فشاری که صرفاً در گوشته قابل حصول است، تبلور مجدد را در حالت نیمه جامد، نشان میدهند. این امر ممکن است با ذوب بخشی سازنده های ناپایدارتر آن ها، در ارتباط باشد.

دانلود پایان نامه بررسی روش های استخراج و فرآوری سنگ ساختمانی

تعداد صفحات:64

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چكيده

مقدمه

مشخصات كيفی لازم جهت سنگ های ساختمانی

عوامل موثر در كيفت سنگ

نوع سنگ

رنگ سنگ

نحوه استخراج

برش و صيقل

دقت در استفاده از طرح ها نصب و انتخاب

فصل اول

كليات آشنایی با سنگ تراورتن

تراورتن و تشكيل آن

ساخت های تراورتن

تاريخچه تراورتن در محلات

خواص فيزيكی و مكانيكی سنگ تراورتن

آناليز شيميايی سنگ تراورتن

خواص كانی شناسی تراورتن

موقعيت جغرافيايی منطقه و معدن

موقعيت استان مركزی

بر آورد کلی از معدن

آب و هوای استان

زمين شناسی استان

موقعيت محلات

توپوگرافی محلات

آب و هوای محلات

زمين شناسی عمومی محلات

زمین شناسی ساختمانی

خاک شناسی

چینه شناسی منطقه

سازندهای زمین شناسی قبل از دوران اول (پرکامبرین)

سازندهای زمین شناسی دوران اول

سازنده سلطانیه

سازندهای زایگون - لالون - میلا

سازند پرمین

سازندهای دوران دوم

سازند تریاس

سازند ژوراسیک

سازنده کرتاسه

سازندهای زمین شناسی دوران سوم

سازند ائوسن

سازند الیگومیوسن

سازند پلیوسن

رسوبات دوران چهارم

سنگ های آذرین منطقه

سنگ های رسوبی منطقه

فصل دوم

زمین شناسی معدن و موقعیت جغرافیایی آن

زمین شناسی معادن

مناطق مورد بهره برداری معدن

شرح منطقه 1

شرح منطقه 2

شرح منطقه 3

شرح منطقه 4

شرح منطقه 5

شرح منطقه 6 بالا

شرح منطقه 6 پایین

شرح انبارک

سنگ شناسی و کانی شناسی

فصل سوم

استخراج (روش ها و تكنيک ها)

کمپرسور و کاربرد آن در معدن

طرز استفاده از دستگاه حفار

چگونگی استخراج سنگ ساختمانی

محاسبات مربوط به میزان حفاری

چالزنی توسط راسل

دستگاه سیم برش

محاسبه تعداد دستگاه سیم برش مورد نیاز

محاسبه آب و برق مورد نیاز سیم برش

جدا کردن بلوک بریده شده از سینه کار

قواره کردن بلوک

توسط سیم برش

توسط پارس و کوه

سیم برش

پارس کوه

فصل چهارم

ماشين آلات مورد استفاده در معدن و تجهيزات معدن

تجهیزات موجود در معدن

لودر

بولدزر

دامتراک

کاربرد سنگ تراورتن

نکات ایمنی درلبه پرتگاه که بولدوزر باید رعایت کند

نکات ایمنی هنگام کارکردن

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

چكيده:

1) معادن سنگ تراورتن بعنوان یکی از مهم ترین معادن تولید سنگ ساختمانی و نما میباشند.

2) این معدن بعنوان یک معدن شناخته شده در سطح جهانی و ایران در جهت تولید سنگ تراورتن از درجات ممتاز تا 4 میباشد.

3) روش استخراج سنگ در این معدن به روش برش به وسیله سیم الماسه است.

4) با توجه به نوع توپوگرافی ماده معدنی و نحوه قرارگیری لایه های تراورتن به صورت افقی بعد از برداشت باطله روی ماده معدنی، سنگ تراورتن استخراج میشود.

5) تولید سالیانه معدن بالغ بر دویست هزار تن کوپ قابل استحصال میباشد.

6) محصول تولیدی کوپ معدن در بازار جهانی و داخل به مصرف میرسد.

7) کار معدن در دو شیفت است و به طور کلی نه ساعت کار مفید وجود دارد.

8) جهت بهینه نمودن امر استخراج از تلفیق دو روش استخراج سنگ به وسیله سیم برش و قواره نمودن آن بوسیله بغل و پارس بهره گرفته شده است.

9) به طور کلی میتوان گفت ابعاد پله ها با توجه به نحوه قرارگیری ماده معدنی مناسب و حالت قرارگیری آن ها نسبت به هم میباشد.

ارتفاع پله ها بین 7تا 14 متر متغیر است.

مقدمه:

سنگ يكی از مصالح ساختمانی بسيار قديمی است انواع مختلف سنگ را كه دارای مشخصات لازم باشند، می توا ن بعنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قرار داد از آن نمونه می توان به گرانيت ها، سنگ های آهكی، تراورتن و اراكونيت(مرمر)و ... اشاره كرد.

از سنگ های مختلف بلوک هايی با ابعاد مختلف مثلا 30×20×15 تهيه نمود و مابقی نيز كه لاشه سنگ است و بر اثر تراش سنگ ها توليد می شود و در مصارف مختلف مثل پر كردن بين ديوارها و شفته ريزی و غيره كاربرد دارد. به طور كلی می توان گفت سنگ ها بايد دارای خواص زير باشند تا بتوان آن ها را با شرايط اقتصادی مناسب به عنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قراد داد.

1) فاقد كليواژ، دياكلاژ، درزه و شكاف باشند، يا اين كه در زهی موجود در سنگ نسبت به هم فواصل زيادی داشته باشند، تا بتوان از اين گونه سنگ ها بلوک هايی استخراج نمود كه ابعاد آن ها حداقل كمی بيشتر از اندازه سنگ مورد در خواست باشند شرايط استخراج بايد به گونه ای باشد كه بتوان سنگ ها را در قطعات بزرگ و به صورت بلوک های بزرگ استخراج نمود.

2) دارای مقاومت لازم باشند، برای اغلب سنگ های ساختمانی مقاومت فشاری كافی می باشد ولی حتی المقدور بايد ميزان مقاومت فشاری سنگ ساختمانی بيش از اين مقدار باشد.

3) قابليت لازم را برای كار را دارا باشند. يعنی به اشكال مورد نظر در آيند.

4) مناسب بودن شرايط استخراج، استخراج رو باز، استخراج بدون باطله برداری، ميزان جاده سازی نزديكی معدن به محل مصرف و نيروی انسانی از ديگر عوامل كنترل كننده اقتصادی بودن يک سنگ ساختمانی می باشد.

دانلود پایان نامه بررسی شبکه های حسگر بی سیم درنقاط انطباق پذیری معماری میان افز

تعداد صفحات:133

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول - ارائه کلیات پیرامون شبکه های حسگر بی سیم

مقدمه

شبکه های حسگر بی سیم

معرفی شبکه های حسگر بی سیم

ساختارخودکار

ساختار نیمه خودکار

ساختمان گره

ویژگی‌های عمومی یک شبكه حسگر

فصل دوم

طراحی یک پلت فرم شبکه های حسگر بی سیم برای تشخیص و شناسایی رویداد های نادر، تصادفی و بی دوام

دیدگاه کلی طراحی پلت فرم

مقیاس پذیری

هوشیاری منفعل

سنسورها برای تشخیص و طبقه بندی

دستیابی به طول عمر

چرخه وظیفه

دوباره آماده سازی قابل بازیابی

بسته بندی

مباحثه (گفتگو)

ارزیابی طراحی پلت فرم

فصل سوم - میان افزار

کاربرد میان افزار در شبکه حسگر بی سیم

موارد استفاده میان افزار

نقش های عملیاتی میان افزار

سناریوهایی برای تغییر رفتار میان افزار

بررسی اجمالی میان افزار

چارچوب خدمات

مشخصات درخواست خدمات

مثالی برای مشخصات درخواست خدمات

ترکیب خدمات معتبر

کنترل استفاده از منابع

امتیاز سازگاری در میان افزار

ظرفیت جریان فرایند برنامه ریزی

زیر فرآیندهای فرآیند منابع محاسبه

زیر روند رزرو از روند منابع

نقاط سازگاری در قابلیت های برنامه ریزی ظرفیت

اجرا و ارزیابی

فصل چهارم

نتیجه طراحی میان افزار برای شبکه های حس گر بی سیم

بررسی اجمالی از خوشه (سلول) بر اساس معماری ميان افزار

لایه كلاستر

لايه منابع مدیریت

مسائل طراحی و چالش ها

کنترل خوشه

مدیریت منابع

هماهنگی Intercluster

هماهنگی Intercluster

تشريح مسئله

اکتشافی سه فاز

نتایج شبیه سازی

کاربرد میان افزار در شبکه حسگر بی سیم

فصل پنجم - کارهای مرتبط انجام شده

پروژه ExScal

نرم افزار و الزامات آن

توپولوژی، پوشش و استقرار

نرم افزار معماری

مطمئن پایه و به کارگیری برنامه های کاربردی

کاربرد محلی سازی

محیط برنامه، امنیت

مديريت

آزمایش های انجام شده

نتیجه گیری

منابع

فهرست اشکال:

پروفایل مصرف دریافت قدرت های پایین

شبکه ردیاب

مدار تایمر نارنجک XSM

سناریوی به تصویر کشیده شده استقرار در مورد استفاده شده

خدمات از انواع متا

جزء ، ترکیب دهنده ، مولفه داده متا

ترکیب خدمات معتبر

دنباله ای از مراحل پردازش برای رسیدن به یک ترکیب بندی در خدمات

نمودار کشاکش (تداخل ، برخورد) مهم و مستقیمی را برای منابع به تصویر میکشد

دنباله ای از مراحل پردازش مورد نیاز برای برنامه ریزی ظرفیت

نیازمندی های حافظه قبل از مداخله و رفتارهای کامپوننت

برنامه ریزی ظرفیت و رزرو منابع (در زمان اجرا)

سه سطح از انتزاع و نقشه برداری خودشان به نقش عملیاتی مربوطه

مشتری API

نمایندگی در لایه استقرار

خدمات درخواست به سیستم

درخواست های خدمات همان طور که واقعا آن ها پردازش شده اند

RAM یا استفاده از حافظه پویا برای مورد استفاده شده مشخص

فلش و یا استفاده از حافظه استاتیک برای مورد استفاده مشخص شده (تعیین شده)

درخواست پس از تغییر استراتژی برنامه ریزی، به سیستم

درخواست به واقع پردازش، پس از تغییر استراتژی برنامه ریزی

استفاده از حافظه RAM در زمان (در حین) پردازش این درخواست ها

استفاده از حافظه فلش در زمان (در حین) پردازش این درخواست ها

معماری میان افزار بر مبنای کلاستر

کسب بهبود طول عمر

توپولوژی ExScal

ورودی با نقطه از دست دادن

یکی کردن ورودی با نقطه های الگو

PIR سنسور

دامنه زمان

دامنه فرکانس

سیگنال خروجی از زنجیر سیگنال سنسور PIR

چکیده:

بازتاب، ثابت شده است به مکانیزمی قدرتمند برای رسیدن به انطباق نرم افزار در معماری میان افزار، اگر چه این مفهوم نیازمند آن است که میان افزار باز شده و آن همه اصلاح عملکرد و رفتار آن ممکن شود. این منجر به سیستم هایی میشود که به سختی درک و آنالیز میشوند و ممکن است به سرعت باعث پایمال کردن توسعه دهندگان شود . امن تر و قابل فهم تر از روشهای مدلسازی و مطرح، استفاده و اجرای قسمتی از اصول بازتابنده است در حالی که محدود کردن دامنه ممکن از اصلاح، بعنوان میان افزار شفاف است. ما در نظر گرفتیم که با توجه به محدودیت منابع در شبکه های حسگر بی سیم (شبکه گیرنده بی سیم) بهتر است : محدود کردن ویژگی های بازتابنده به منظور صرفه جویی چرخه محاسباتی و کاهش ترافیک شبکه. علاوه بر این ما باور نمیکنیم همه تغییرات دروغ را در توسعه دهنده نرم افزار و ما جدا از نگرانی های عملیاتی، اصلاح نقشه های مختلف و سطوح انتزاعی نقشهای مختلف عملیاتی را معرفی میکنیم . معماری میان افزاری را فراهم میکنیم که استراتژی کنترل نقاط سازگاری را معرفی کنیم که در دسترس هستند برای قابلیت های اولیه تغییررفتار میان افزار. رویکرد ما از طریق اجرای اثبات نمونه مفهوم که برای کمک به استفاده های صنعتی در حوزه تدارکات و سناریوی نیاز برای تغییر، در قابلیت های برنامه ریزی ظرفیت میان افزار ارزیابی شده است. نمایش نتایج نشان میدهد که چگونه تغییرات در الزامات کسب و کار ممکن است از طریق حمایت موثر منجر به معرفی نقاط سازگاری است.

مقدمه:

شبکه های حسگر بی سیم ( شبکه گیرنده بی سیم ) حمایت مستقری میکنند از ادغام داده های زیست محیطی به برنامه های کاربردی و بطور معمول با عمر طولانی، بزرگ مقیاس و دارای منابع محدود، همچنین منوط هستند به شبکه های غیرقابل اعتماد و تحرک گره ای. در چنین محیط هایی، نرم افزار نیاز به انطباق رفتار و ویژگی های آن و کنار آمدن با تغییر زمینه و شرایط عملیاتی دارد، نتیجه آن، تکامل نرم افزار و پیکر بندی دوباره یک ضرورت است.

شبکه های حسگر بی سیم یک تکنولوژی جذاب و مهم است که در سال های اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. آن ها در یک سطح وسیعی از کاربردهای غیر نظامی و نظامی، از قبیل ردگیری اشیاء، زیر ساخت نظارتی، دریافت محل اصلی و مراقبت از محل جنگان را توسعه داده اند. بطور نمونه یک WSN شامل صدها هزار گره های ذره ای حسگر هستند که با کانال های بی سیم و انجام توزیع دریافت و به اشتراک گذاری فرآیند های داده ها، ارتباط دارند.

تکنیک های بسیار پیشرفته WSN بر روی کاربردهای آسان و سادهِ گردآوری داده و در بیشتر مواقع بر روی حمایت از کاربردهای یک شبکه تمرکز دارند. بنابراین معمولا طراحی پروتکل ها و کاربردهای شبکه به دقت ترکیب میشوند یا حتی مانند یک رویه یکپارچه ترکیب میشوند. به هر حال چنین رویه هایی منحصر به فرد هستند و اعمال نفوذ مستقیم تراکنش ها با سیستم عامل های جا داده شدهِ اصولی یا حتی اجزاء سخت افزاری از گره های دیگر نی به صورت انحصاری انجام می شوند. تصور ما از توسعه WSN در نهایت، طراحی روش های کاربردی سیستمی است که بر اساس استانداردها است و قابل انتقال بر روی سیستم ها میباشد. علاوه بر این، کاربردهای متعددی نیاز به اجرای همزمان بر روی یک WSN خواهند داشت. بطور مثال ساختار یک سیستم نظارت ممکن است نیاز به مشاهده همزمان درجه حرارت و تشعشع، کنترل شکاف ها بر روی دیوار، حرکت افراد و حتی ارتباط با سیستم های ساختمان های نزدیک داشته باشد.

دانلود پایان نامه الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

تعداد صفحات:132

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

فصل اول - شبکه ی حسگر بی سیم

مقدمه

بررسی اجمالی مسائل کلیدی

انواع شبکه حسگر بی سیم

ساختارهای شبكه حسگر بی سيم

ويژگیهای سخت‌افزاری

کاربردهای شبکه ی حسگر بی سیم

عوامل موثر بر شبکه حسگر بی سیم

پشته پروتكلی

نتیجه گیری بخش

فصل دوم - انواع الگوریتم های خوشه بندی

مقدمه

بررسی کلی خوشه بندی

الگوریتم های خوشه بندی سلسله مراتبی

الگوریتم های خوشه بندی طیفی

الگوریتم های خوشه بندی مبتنی بر شبکه گرید

الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر تراکم

الگوریتم های خوشه بندی پارتیشن بندی

الگوریتم خوشه بندی ژنتیک k-means برای ترکیب مجموعه داده های عددی و قاطعانه

الگوریتم مقیاس

الگوریتم k-means هماهنگ

مقداردهی k-means با استفاده از الگوریتم ژنتیک

رویکرد مجموع خوشه ها برای داده های ترکیبی

الگوریتم تکاملی ترکیبی

اصلاح جهانی الگوریتم k-means

الگوریتم ژنتیک k-means سریع

نتیجه گیری بخش

فصل سوم - الگوریتم های خوشه بندی در شبکه حسگر بی سیم

مقدمه

چالش ها در الگوریتم های خوشه بندی در شبکه حسگر بی سیم

فرآیند خوشه بندی

پروتکل های خوشه بندی موجود

الگوریتم های ابداعی

طرح های وزنی

طرح های شبکه گرید.

طرح های سلسله مراتبی و دیگر طرح ها

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون

مدل ناهمگون برای شبکه های حسگر بی سیم

طبقه بندی ویژگی های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون

الگوریتم خوشه بندی برای شبکه های حسگر بی سیم ناهمگون

نتیجه گیری بخش

فصل چهارم - بررسی دو الگوریتم خوشه بندی EECS و A-LEACH

مقدمه

EECS

نمای کلی مشکلات

جزئیات EECS

تحلیل EECS

شبیه سازی

رویکردهای آینده

A-LEACH

آثار مربوطه

تجزیه و تحلیل انرژی پروتکل ها

A-LEACH

شبیه سازی

رویکردهای آینده و نتیجه گیری

نتیجه گیری

منابع و مراجع

فهرست اشکال:

طبقه بندی موضوعات مختلف در شبکه حسگر بی سیم

ساختار کلی شبکه حسگر بی سیم

ساختار خودكار

ساختار نيمه خودكار

ساختار داخلی گره حسگر

پشته پروتکلی

نمونه ای از الگوریتم GROUP

الف)ساختار شبکه

ب)شبکه بعد از چند دور

الف) ساختار شبکه

ب) خوشه بندی EDFCM

سلسله مراتب خوشه در زمینه سنجش

دیاگرام شماتیک از مناطق در اندازه های مختلف

تاثیر هزینه سرخوشه مورد نظر

پدیده شیب در شبکه

الف) توزیع غیر یکنواخت

ب) توزیع یکنواخت

الف) صحنه معمولی

ب) صحنه ی بزرگ

الف) صحنه معمولی

ب) صحنه بزرگ

الف) صحنه معمولی

ب) صحنه بزرگ

تعداد خوشه ها در هر دور در EECS و LEACH

الف) صحنه معمولی

ب) صحنه بزرگ

مدل شبکه ای A-LEACH

شبکه حسگر بی سیم با مدل A-LEACH

طول منطقه ثبات برای مقادیر مختلف ناهمگونی

تعداد گره های زنده نسبت با دور با m=0.1 و a=1

تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.3 و a=1

تعداد گره های زنده نسبت به دور با m=0.5 وa=1

فهرست جداول:

مقایسه الگوریتم های خوشه بندی طرح سلسله مراتبی

مقایسه الگوریتم های خوشه بندی

مفهوم نمادها

توصیف حالات یا پیغام ها

پارامترهای شبیه سازی

چکیده:

شبکه های حسگر بی سیم شامل تعدا زیادی از سنسورهای کوچک است که که میتوانند یک ابزار قوی برای جمع آوری داده در انواع محیط های داده ای متنوع باشند. داده های جمع آوری شده توسط هر حسگر به ایستگاه اصلی منتقل میشود تا به کاربر نهایی ارائه میشود. يكی از عمده ترين چالش ها در اين نوع شبكه ها، محدوديت مصرف انرژی است كه مستقيما طول عمر شبكه حسگر را تحت تاثير قرار می دهد، خوشه بندی به عنوان يكی از روشهای شناخته شده ای است كه به طور گسترده برای مواجه شدن با اين چالش مورد استفاده قرار میگيرد.

خوشه بندی به شبکه های حسگر بی سیم معرفی شده است چرا که طبق آزمایشات انجام شده، روشی موثر برای ارائه بهتر تجمع داده ها و مقیاس پذیری برای شبکه های حسگر بی سیم بزرگ است. خوشه بندی همچنین منابع انرژی محدود حسگرها را محافظت کرده و باعث صرفه جویی در مصرف انرژی میشود.

مقدمه:

شبكه های حسگر بيسيم كه برای نظارت و كنترل يک محيط خاص مورد استفاده قرار میگيرند، از تعداد زيادی گره حسگر ارزان قيمت تشكيل شده اند كه بصورت متراكم در يک محيط پراكنده می شوند. اطلاعات جمع آوری شده به وسيله حسگر ها بايد به يک ايستگاه پايه منتقل شوند. در ارسال مستقيم، هرحسگر مستقيماً اطلاعات را به مركز می فرستد كه به دليل فاصله زياد حسگرها از مركز، انرژی زيادی مصرف می كنند. در مقابل طراحی های يكه فواصل ارتباط را كوتاه تر میكنند، میتوانند دوره حيات شبكه را طولانی تر كنند و لذا ارتباط های چند گامی در اين گونه شبكه ها مفيدتر و مقرون به صرفه تر از ارتباط های تک گامی هستند. اما در ارتباط های چند گامی نيز بيشتر انرژی نودها صرف ايجاد ارتباط با حسگرهای ديگر می شود، كه منجر به مصرف زياد انرژی درحسگرها میگردد. يكی از راه حل های اين مشكل، خوشه بندی گره ها است. خوشه بندی كردن به اين صورت است كه شبكه را به تعدادی خوشه های مستقل قسمت بندی می كنيم كه هر كدام يک سر خوشه دارند كه همه اطلاعات را از گره های داخل خوش هاش جمع آوری می كند. سپس اين سرخوشه ها اطلاعات را مستقيماً يا به صورت گام به گام با تعداد گام های كمتر و صرفا با استفاده از نودهای سر خوشه به مركز اصلی ارسال میكنند. خوشه بندی كردن می تواند به ميزان زيادی هزينه های ارتباط اكثر گره ها را كاهش دهد.