دانلود پروژه یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری

تعداد صفحات:77

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول

تاريخ سياسی، اجتماعی سيستان در آستانه قيام يعقوب ليث

بخش اول

سيستان زاده هيرمند

بخش دوم

سيستان در فرهنگ و تمدن ايرانی

بخش سوم

فتح سيستان توسط اعراب

بخش چهارم

سيستان، پناهگاه خوارج

بخش پنجم

قيام حمزه آذرک خارجی

فصل دوم

يعقوب و اقداماتش

بخش اول

اصل و نصب صفاريان

بخش دوم

تشكيل دولت صفاريان و حكمرانی يعقوب

فصل سوم

يعقوب و تحكيم دولت صفاريان

بخش اول

يعقوب و خوارج

بخش دوم

يعقوب و كسب مشروعيت

منابع و مآخذ

مقدمه:

تاريخ صفاريان زمان و مكان محدودی از تاريخ پرفراز و نشيب ايران دوره اسلامی را در بر میگيرد يعقوب ليث صفاری در نزد ايرانيان همواره يادآور خاطر جوانمردان و عياران ايرانی است حركت او در حقيقت، حركت گروهی از مردم ايران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضت های ملی و مذهبی ايرانيان عليه عرب ها و حكام دستگاه خلافت بنی اميه عباس .

تلاش او برای ايجاد حكومتی مستقل در ناحيه ای كهن و باستانی است كه خاطره بسياری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او كردار عياری است كه ريشه در باورهای ظلم ستيزی و ايجاد اعتدال اجتماعی دارد كه از سويی از اعتقادات و ارزش های اسلامی و از سوی ديگر از فرهنگ ايرانی نشات گرفته است.

انديشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحيه‌های كوچک از شرق ايران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضت های سياسی - مذهبی و ملی ايرانيان پيشين نشات گرفته از آنان بود ثانيا مشروعی بود برای حكومت ايرانيان مسلمانی كه در قرون بعد جرات مقابله با دستگاه خليفه را پيدا كردند و هر كدام راه رسيدن به استقلال ايران و ايرانی را كوتاه تر نمودند .در اين پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سيستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسيدن يعقوب و اقداماتش را به رشته تحرير درآوريم .

بايد اين نكته را ذكر نمايم كه در رابطه با منابع اين دوره مشكلات اصلی وجود دارد و بطور عمده ويژگی های ساختاری اين دولت به ويژه در نخستين سال های شكل گيری آن باز میگردد از يک سو دلايل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محيط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همين سبب منبعی زيادی در دسترس نيست و از سوی ديگر صفاريان به دليل فرودستی پايگاه طبقاتی شان، حضور خوارج در ميان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی، با تحقير و ناخشنودی و غرض ورزی بسياری از منابع رو به رو گشته اند از ديدگاه بيشتر مورخين كه خود نماينده و هواخواه محيط اشرافی و موانع حرمت دينی عباسيان بودند صفاريان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقير نبودند كه راه طغيان بر ضد خليفه را در پيش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دير العاقول رسيدند بدون شک اگر از آگاهی های فراوانی كه كتاب تاريخ سيستان در اختيار میگذارد محروم می مانديم بسيار از نقاط تاريک و مبهم در محدوده اين تحقيق همچنان بر جای می ماند.

دانلود کارآموزی بیسکویت و آدامس در شرکت پارس مینو

تعداد صفحات:161

نوع فایل:word

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

غلات

انواع غلات

اهمیت امروزی غلات

مراحل رشد غلات

جوانه زنی

پنجه زنی

تشکیل روزت

ساقه رفتن

تشکیل گل آذین

میوه

برداشت محصول

تاریخچه

تاریخچه کارخانه

ظرفيت خط توليد آدامس

ظرفیت تولید بیسکویت

فصل دوم

مواد اولیه مورد استفاده

مواد اوليه آدامس

مواد اولیه بیسکویت

خط تولید بیسکویت

اسیاب بیسکوییت

اتاق سری کشی

بیکربنات سدیم (جوش شیرین)

نمک نرم

پودر مالت

شکر کریستال

شکر اسیاب

میکسر سایون ویکارز

لیسیتین

متابی سولفیت سدیم

اتاق سیلو

بسته بندی

خط تولید چوب شور

مواد اولیه چوب شور

کنترل کیفیت مواد اولیه مورد استفاده

فصل سوم

تجهیزات کارخانه جات و نحوه قرار گیری آن ها

سيستم‌های شست و شو

فصل جهارم

تجهیزات آزمایشگاه میکرو بیولوژی

دستور العمل کاری دستگاه کلنی کانتر

دستورالعمل نحوه استفاده از ترازوی دیجیتال

دستور العمل نحوه استفاده از میکروسکوپ

نحوه استفاده از دستگاه انکو باتور معمولی آزمایشگاه میکرو بیولوژی

دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه حمام آب (بن ماری )

دستوالعمل نحوه استفاده از انکوباتور دیجیتالی

نحوه استفاده از دستگاه استو میکر آزمایشگاه میکروبیولوژی

نحوه استفاده از دستگاه شیکر ارلن آزمایشگاه میکروبی

دستور العمل نحوه استفاده دستگاه فور الکتریکی

نحوه استفاده از دستگاه شیکر لوله آزمایشگاه میکروبیولوژی

نحوه استفاده از دستگاه هود لامینار آزمایشگاه میکروبیولوژی

نحوه استفاده ار دستگاه هات پلیت ازمایگاه میکروبیولوزی

نحوه استفاده از دستگاه اتوکلاو آزمایشگاه میکرو بیولوژی

دستورالعمل استفاده از دستگاه PH متر WTW

نحوه کالیبراسیون روزانه PH متر

دستورالعمل استفاده از دستگاه سانتریفوژژربر

دستورالعمل استفاده از کوره الکترونیکی excltn

دستو العمل استفاده از دستگاه گلوتن شور

دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه تعیین نقطه ذوب

انواع مختلف آزمایشات

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اندیس ید روغن ها و چربی ها

روش تعیین اندیس ید از طریق هانوس

طرز تهیه یدهانوس

طرز تهیه محلول هانوس بطور تقریبی

طرز تهیه محلول هانوس بطور دقیق

دستورالعمل روش آزمون وزن مخصوص (دانسیته )

دستورالعمل روش آزمون رفراکت 25 درجه

دستورالعمل روش آزمون اسید تیه روغن ها (اسیدهای چرب آزاد )

دستورالمل روش آزمون رطوبت بوسیله دستگاه آون Ċ 105

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اسید تیه شیر خشک و پو در پنیر و پودر آب پنیر

دستورالعمل روش ازمون اندازه گیری خاکستر کل

دستورالعمل روش ازمون اندازه گیری ذرات پودر کاکائو و شکلات

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری درصد پوسته پودر کاکائو

دستورالعمل روش آزمون اندازه گیری اسید سیتریک در آدامس

دستورالعمل روش آزمون تعيين درصد خلوص بی كربنات آمونيوم

دستورالعمل روش آزموم تعيين درصد كلرور در بی كربنات آمونيوم

دستورالعمل روش آزمون تعيين درصد باقي مانده غيرفرار بی كربنات آمونيوم

دستورالعمل روش آزمون تعيين سولفيت بي كربنات سديم

دستورالعمل روش آزمون مواد قيری بی كربنات آمونيوم

آزمايشات آرد

اندازه‌گيری كشش و مقاومت

اندازه‌گيری اسيديته

لسيتين

دستورالعمل روش آزمون مواد نامحلول در هگزان در لسيتين

دستورالعمل روش آزمون رطوبت در لسيتين خوراكی

خميرمايه

دستورالعمل روش آزمون اندازه‌گيری قابليت ور آمدن خمير مايه

دستورالعمل روش آزمون اندازه‌گيری

آزمايش ميكرب مينو

مواد اوليه

محصولات

بيسكويت‌ها

دستورالعمل روش آزمون شناسايی و شمارش

دستورالعمل انجام آزمون شمارش كلنی ميكروب‌های مزوفيل هوازی

دستورالعمل كاری عمومی آزمايشگاه ميكروبيولوژی

دستورالعمل روش آزمون جستجو، شناسايی و شمارش استافيلوكوكوس اورئوس كواكولاز مثبت

دستورالعمل روش آزمون شناسايی و شمارش با سيلوس سرئوس

دستورالعمل روش آزمون شمارش كل اسپورهای باكتریهای ترموفيل

دستورالعمل روش آزمون شمارش اسپور باكتریهای ترموفيل بی هوازی (بدون توليد گاز هيدروژن سولفوره)

دستورالعمل روش آزمون شمارش اسپور باكتریهای عامل فساد و بدون گاز

دستورالعمل روش آزمون جستجو، شناسايی و شمارش كلستريديوم پرفرنژنس

برداشت نمونه و تهيه اولين رقت

نمونه‌های جامد

نمونه‌های مايع

تهيه رقت‌های اعشاری بعدی

محلول‌های رقيق كننده

روشهای كشت ميكروبيولوژی

شمارش

دستورالعمل روش آزمون جستجو و شمارش كلی فرم‌ها در مواد غذايی

دستورالعمل روش آزمون جستجوی باكتری سالمونلا در مواد غذايی

پيش غنی سازی

غنی سازی

كشت در محيط جامد

تاييد توسط آزمون‌های بيوشيميايی

تاييد با آزمون‌های سرولوژی

تاييد در آزمايشگاه مرجع در صورت مطابق بودن نتايج با ويژگیهای باكتری سالمونلا

استانداردها

ويژگیهای شيميايی خميرمايه نان

ويژگيهای شيميايی عصاره مالت

ويژگیهای شيميايی آرد نارگيل

ويژگيهای شيميايی وانيلين

مشخصات شيرخشک بدون چربی

ويژگيهای شيميايی كره كاكائو

ويژگيهای نمک طعام

ويژگيهای شكر سفيد

ويژگيهای شيميايی بيسكويت

ويژگيهای شيميايی كراكر

ويژگيهای آدامس

ويژگيهای بی كربنات آمونيوم

ويژگيهای شيميايی اسيد سيتريک

ويژگيهای اسيد تارتاريک

ويژگيهای ظاهری

ويژگيهای عمومی آرد

ساير ويژگيهای آرد گندم

ويژگيهای شيميايی بلغور ذرت

ويژگيهای بادام زمينی با پوست

ويژگيهای شيميايی فندق

ويژگيهای شيميايی قهوه فوری

خلوص

كاهش وزن (رطوبت)

خاكستر كل

كافئين

مواد جامد محلول در آب

قليائيت خاكستر محلول در آب

ويژگيهای شيميايی اسيد آسكوربيک مورد مصرف

فصل پنجم

نتیجه گیری

انتقادات

پیشنهادات

فصل ششم

منابع و مراجع

فصل اول:

مقدمه

غلات

غلات در واقع گونه ای از خانواده گندمیان (گرامینه ها) هستند که گیاهان علفی تک لپه ای بوده و دانه های ریز آن ها، مصرف خوراکی دارد. غلات گیاهانی یک ساله هستند، یعنی چرخه زندگی خود را در یک فصل زراعی به پایان می رسانند.

گونه های سردسیری غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاییز و اوایل بهار کشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت میشوند. گونه های گرمسیری غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه ای و ارزن) نیز با توجه به شرایط آب و هوایی در اواخر بهار یا اوایل تابستان کشت شده و اواخر تابستان یا اوایل پاییز هم برداشت می شوند.

انواع غلات:

گندم: به آب و هوای خنک در فصل رشد، آب و هوای گرم و خشک در فصل برداشت نیاز دارد.

برنج: آبیاری و بارندگی در کشت این گیاه ضروری است. میانگین دما در 4 تا 6 ماه از فصل زراعی باید 21 درجه سانتی گراد یا بالاتر باشد.

ذرت: به آب و هوای گرم بارطوبت کافی نیازمند است. این گیاه معمولاً در آمریکای شمالی و جنوبی و همچنین آفریقا کشت میشود.

جو: به آب و هوای خنک در فصل رشد نیاز دارد. جو مطمئن ترین غلات در شرایط شوری خاک،خشکی یا سرمای زمستان است. جو در زمین هایی که گندم قادر به رشد در آن ها نیست هم پرورش می یابد.

ارزن: از پر محصول ترین غلات در شرایط خشک است و در خاک های غیر حاصل خیز هم رشد میکند. این ماده در آسیا و آفریقا، ماده غذایی مهمی برای انسان و دام میباشد.

جو دوسر: سابقاً خوراک اصلی مردم اسکاتلند محسوب میشد. در سراسر دنیا از این ماده غذایی بعنوان خوراک دام هم استفاده می نمودند.

چاوداریا گندم سیاه: از سازگارترین غلات نسبت به شرایط سخت آب و هوایی است. در آب و هوای سرد کشت میشود.
اهمیت امروزی غلات:

در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، بیش از 80 درصد غذای مردم از غلات تامین میگردد. سهم غلات در غذای مردمان اروپایی 45 تا 55 درصد بوده و در ایالات متحده آمریکا تقریباً 20 تا 30 درصد میباشد.

امروزه نزدیک به 70 درصد سطح زیر کشت یک میلیارد هکتاری جهان را غلات اشغال نموده اند. تقریباً نیمی از کل نیازهای غذایی انسان به ویژه در آسیا بطور مستقیم از غلات تامین میگردد.

همچنین تولید غلات در مقایسه با دیگر فراورده های غذایی از جمله گوشت، تخم مرغ، شیر و... بسیار بیشتر است. تولید سالانه غلات در جهان، بیش از یک میلیارد و هفتصدمیلیون تن میباشد. گندم، برنج و ذرت سه محصول مهم هستند که هرکدام تقریباً یک چهارم تولید سالانه غلات را تشکیل میدهند.

برنج، غذای عمده و روزمره مردم نواحی گرم و مرطوب است. این غله معمولاً در زمین هایی تولید می شود که بتوان آن ها را در برخی فصول سال غرقاب یا گل- آب نمود.
گندم به عنوان غله ای سازگار، عمدتاً در زمینهای چمن طبیعی و همچنین در مناطقی که آب و هوا برای کشت ذرت مناسب نیست، به عمل می آید. گندم از غلاتی است که در نواحی سرد هم کشت می شود. این غله در سراسر جهان در فصول مختلفی کشت میشود، به طوری که در هر ماه ازسال، گندم در یکی از نقاط جهان در حال برداشت میباشد.

ذرت هم بعنوان یک گیاه گرمسیری، در مناطقی که رطوبت و حرارت کافی در فصل زراعت فراهم باشد، رشد می نماید.

دانلود پایان نامه طراحی یک سیستم خبره و هوشمند جهت عیب یابی و تعمیرات ماشین فرز

تعداد صفحات:170
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول
مقدمه‏ ای بر سیستم خبره
مقدمه
تاريخچه ای از هوش مصنوعی و سيستم های خبره
ماهيت سيستم های خبره
فوائد استفاده از سيستم‏ های خبره
ويژگی های يک سيستم خبره
محدوده عملکرد مناسب برای سيستم‏ های خبره
اجزای يک سيستم خبره
روش های استنتاج
درخت‌ها و شبکه‌ها
منطق قياسی و قياس صوری
زنجيره‏ های استدلال پيشرو و پسرو
تمثيل
روش فرضيه و آزمون
استنتاج معکوس
طراحـی سـيسـتم خبــره
کاربرد‏های سيستم خبره در زمان بندی کارگاهی
کاربردها در طراحی FMS
کاربردها در برنامه ريزی فرآيند و عمليات
کاربردها در کنترل فرآيند
کاربردها در طرح ريزی تسهيلات
سيستم‏ های خبره در طراحی به کمک کامپیوتر CAD/CAM
کاربردها در طراحی مهندسی
کاربردهای سيستم خبره در عيب‏ يابی و تعميرات و نگهداری
کاربردها در جا به جايی مواد و انبار
کاربرد‏ها در انتخاب تجهيزات و شرايط عملياتی
کاربرد سيستم خبره در رباتيک
برخی کاربرد‏های سيستم خبره در رباتيک
کاربرد‏ها در ابزار‏آلات
کاربردهای سيستم خبره در مديريت ساخت و توليد
فصل سوم
مراحل ساخت سیستم خبره
استراتژی های مديريت و اجرا
مهندس دانش
انتخاب فرد خبره
كشف دانش
روش‏ های استخراج اطلاعات از فرد خبره
ساخت پايگاه دانش
رويکرد سيستمی در طراحی سيستم خبره
استفاده از درخت تصميم‏ گيری برای طراحی ساختار دانش
فصل چهارم
اجزا و نحوه‏ کارکرد دستگاه فرز عمودی
مقدمه
اجزا اصلی ماشين فرز عمودی
زانويی ماشين فرز
زين
ميز ماشين
نوع دیگر تقسیم بندی ماشین فرز عمودی
شفت
تیغ فرز انگشتی
بدنه اصلی
مرغک
ترمزها
جعبه تقسيم
سه‏ نظام
فک های سه نظام
نحوه اتصال فک ها سه نظام به پيچ ارشميدسی
پيچ ارشميدسی
چرخ دنده های مخروطی کوچک
پيچ های اتصال
بدنه اصلی سه نظام
درپوش سه نظام
چرخ دنده مخروطی بزرگ
نگهداری دستگاه
فصل پنجم
سیستم خبره عیب یابی و تعمیرات دستگاه فرز
مشکلات در حرکت میز کار
ناشی از بلبرینگ
ناشی از گوه ها
لرزش قطعه کار در حین کار
هم مرکز نبودن مرغک و سه نظام
مشکلات در حرکت سردستگاه
ناشی از پیچ درون آن
ناشی از چرخ دنده
مشکلات سه نظام
سختی در باز و بسته شدن فک ها
گرد و غبار و براده لای اجزا رفته است
خلاصی در باز و بسته شدن فک ها
شکستگی دنده یکی (چند تا) از فک ها
عیوب جای آچارخور
عیوب پیچ
عیوب بادامک
منابع و ماخذ

فهرست اشکال:
مدلی از مفهوم بنیادی سیستم خبره
ارتباط بین یک مساله و دامنه دانش
مراحل کلی توسعه سیستم خبره
ساختار يک سيستم مبتنی بر قاعده
درخت تصميم‏ گيری که دانش مربوط به حيوانات را نشان می دهد
انواع روش‏ های استنتاج
مدل خطی چرخه حيات ايجاد سيستم خبره
WBS تهيه سيستم خبره
مدلی از رابطه وروردی - خروجی پارامترها
فرآيند طراحی سيستم خبره
مثالی از نقش سيستم خبره در ساخت و توليد
نقطه آغازين ارائه دانش
گسترش يک مسير تصميم‏ گيری
مسير تصميم برای هدف نهايی
مدلی مفهومی نقش سیستم خبره در مدیریت
ماشين فرز عمودی
ستون (پايه) ماشين
ميز ماشين
موتور ماشين فرز عمودی
دو نما از شفت اتصال مته سه‏ نظام به بدنه فوقانی
مته سه‏ نظام
مرغک
ترمزها در جهت‏ های X و Y و Z
جعبه تقسيم
دو نما از صفحه پشت سه‏ نظام
دو نما از اتصالات پشت سه‏ نظام
دو نما از فک‏ های سه‏ نظام
نحوه جاگذاری فک‏ های سه‏ نظام
پيچ ارشميدسی
چرخ‏ دنده مخروطی کوچک
پيچ اتصال
دونما از بدنه سه نظام
درپوش سه نظام
چرخ دنده مخروطی بزرگ
سه نظام و مراحل بستن اجزای آن
اجزا سه نظام در گازوييل
فرآیند عیب یابی حرکت در جهت x ها
فلوچارت عیب یابی حرکت در جهت محور x ها
فرآیند عیب یابی حرکت در جهت y ها
فلوچارت عیب یابی حرکت در جهت محور y ها
فرآیند عیب یابی حرکت در جهت z ها
فلوچارت عیب یابی حرکت در جهت محور z ها
فرآیند عیب یابی تراش نادرست قطعه کار
فلوچارت عیب یابی تراش نادرست قطعه کار
فرآیند عیب یابی لرزش قطعه کار حین تراش
فلوچارت عیب یابی لرزش قطعه کار حین تراش
فرآیند عیب یابی مشکلات حرکت سردستگاه
فلوچارت عیب یابی مشکلات حرکت سردستگاه
فلوچارت مشکلات مربوط به سه نظام
فرآیند عیب یابی ترمز در جهت x
فلوچارت عیب یابی ترمز در جهت x
فرآیند عیب یابی ترمز در جهت y
فلوچارت عیب یابی ترمز در جهت y
فرآیند عیب یابی ترمز در جهت z
فلوچارت عیب یابی ترمز در جهت z

فهرست جداول:
مقایسه استدلال های پیش رونده و پس رونده
وظایف مربوط به کسب دانش و استخراج آن
جدول حاصل از نمایش O-A-V

چکیده:
دنیای امروز، دنیای پیشرفت، سرعت، تکنولوژی و سیستم میباشد. صنعت حاضر برای بقا و ماندگاری در بین رقبا نه نتها باید از تکنولوژی و فناوری بالایی برخوردار باشد، بلکه باید از مدیریت سیستمی و کنترل های نوین و خودکار برای کاهش خطا، افزایش سرعت عکس العمل و تطابق با تغییرات سریع محیطی حاضر کمک بگیرد. مفاهیمی از قبیل هوش مصنوعی، طراحی به کمک کامپیوتر، دیدگاه سیستمی به محیط اطراف و کل مجموعه ها، سیستم خبره و ... از جمله مواردی هستند که ما را در دستیابی به اين اهداف یاری میرسانند.
این پروژه ابتدا به معرفی هوش مصنوعی و زیر مجموعه های آن از جمله سیستم خبره، اجزا و کاربردهای آن میپردازد. سپس کاربردهای سیستم خبره را در صنعت بیان میکند. سپس به طراحی سیستم خبره بعنوان یک پروژه طراحی و ساخت مینگرد و با دیدی تحلیلگر به تقسیم مراحل مختلف اجرا و اجزای پروژه ساخت سیستم خبره میپردازد و مدلی ارائه میدهد.
در مرحله بعدی سیستم تعمیرات نگهداری ماشین فرز عمودی را تشریح میکند، و با نگرشی سیستماتیک به طبقه بندی روش تعمیرات و رفع عیوب دستگاه میپردازد، سپس در بخش بعدی شرح کامل مراحل کار، قوانین و فلوچارت سیستم ارائه میشود، که در خاتمه به سیستم خبره عیب یابی و تعمیرات نگهداری در قالب صفحات وب، و در نرم افزار VPX منتهی میگردد.

دانلود پایان نامه تشخیص بن بست در سیستمهای توزیع شده

تعداد صفحات:97
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول - تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده
مفاهیم پایه
انواع مدل های بن‌بست بر اساس سیستم تبادل پیام
انواع مدل های بن‌بست بر اساس نوع درخواست
شرایط وجود بن‌بست
طبقه‌بندی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
فصل دوم - مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
مقدمه
نمونه‌ای از الگوریتم متمرکز جهت تشخیص بن‌بست در سیستم های توزیع‌شده
الگوریتم هو - رامامورتی
نمونه‌ای از الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست سلسله‌مراتبی
الگوریتم منساس – مانتر
الگوایتم هو – رامامورثی
نمونه‌هایی از الگوریتم‌های توزیع‌ شده
الگوریتم تشخیص بن‌بست چندی – مسیرا – هاس
الگوریتم محاسبه پخش کردن چندی – مسیرا – هاس
الگوریتم براچا – توگ
الگوریتم منساس و مانتز
الگوریتم ابرمارک
الگوریتم بدالض
فصل سوم - مروری بر الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تعقیب یال
مقدمه
بررسی الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست تعقیب یال
الگوریتم میچل و مریت
الگوریتم سینها و ناتارجان
الگوریتم چودهاری – کوهلر – استنکویچ و توسلی
الگوریتم سینقال و شمکالیانی
تشخیص بن‌بست توزیع شده و حل آن بر اساس ساعت های سخت‌افزاری
ارائه روشی برای حذف بن‌بست نادرست در الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست
نتیجه‌گیری
فصل چهارم - الگوریتم‌های تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل خطاپذیر
مقدمه
مروری بر الگوریتم‌های تحمل‌پذیر خطا جهت تشخیص بن‌بست
معرفی مدل سیستم تشخیص خرابی بر اساس شاخص زمان اتصال
یک الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده تحمل‌پذیر خطا
اثبات درستی الگوریتم
نتیجه‌گیری
فصل پنجم - تشخیص و حل بن‌بست در سیستم های نماینده موبایل
مقدمه
معرفی سیستم های نماینده موبایل (نسل آینده سیستم های توزیع شده)
تشخیص بن‌بست توزیع‌شده در سیستم های نماینده موبایل
معایب الگوریتم اصلی و مشکلات کارآیی الگوریتم
الگوریتم تشخیص بن‌بست توزیع شده مبتنی بر اولویت بهبودیافته
آنالیز کارایی الگوریتم بهبود یافته
اثبات درستی الگوریتم
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
پیوست‌ها

فهرست جداول:
مقایسه الگوریتم های بررسی شده تشخیص بن بست
مقایسه کارآیی الگوریتم های بررسی شده
مقایسه مدل های الگوریتم های بررسی شده کلاس تعقیب یال
بررسی صحت الگوریتم های بررسی شده

فهرست شکل ها:
سلسله مراتب الگوریتم های تشخیص بن بست
وضعیت فرآیندها در گراف -انتظار- برای
تشخیص دهنده خطا بر اساس CTI
مثالی از تشخیص خرابی، فلش ها نشان دهنده درخواست های منابع و خط چین نشان دهنده پیام آزادشدن منبع است.
شمای کلی یک محیط میزبان در سیستم نماینده موبایل
یک چرخه بن بست با درخواست قفل محلی، مربع ها نشان دهنده نماینده های مصرف کننده و دایره ها نشان دهنده منابع بوده و فلش های جهت دار نشان دهنده درخواست قفل محلی است.
مثالی از یک سیستم نماینده موبایل با دوچرخه بن بست

مقدمه:
امروزه کمتر سیستمی را میتوان یافت که روی یک کامپیوتر متمرکز باشد. رشد روزافزون استفاده از سیستم های توزیع شده، اهمیت تحقیق و پژوهش در راستای حل موانع و مشکلات موجود در این سیستم ها را بیشتر آشکار مینماید. از جمله سیستم های توزیع شده میتوان به بانک های اطلاعاتی توزیع شده، سیستم عامل های توزیع شده، و سیستم های کار گزار موبایل اشاره نمود.
سیستم توزیع شده از مجموعه ای از فرآیندهایی که از طریق ارسال پیام با یکدیگر در ارتباط اند، تشکیل شده است. یکی از مسائل مهم در سیستم های توزیع شده در راستای مدیریت منابع، تشخیص بن بست توزیع شده است. مدیریت منابع زمانی که فرآیندهای درخواست کننده در سطح شبکه در مکان های مختلف توزیع شده اند، فرآیند تشخیص را نسبت به سیستم های متمرکز، دشوارتر می نماید.
طی دهه اخیر الگوریتم های زیادی برای تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده ارائه شده است که تعداد زیادی از آن ها موفق به تشخیص بن بست نمی شوند و یا بن بست هایی را گزارش میکنند که در واقع وجود ندارند و یا این که اثبات شده است که نادرست اند.
هدف از این تحقیق مطالعه و بررسی روش های مختلف تشخیص بن بست در سیستم های توزیع شده، شناسایی مشکلات، محدودیت های آن ها و ارائه راه حل عملی مبتنی بر واقعیات موجود در سیستم های توزیع شده در خصوص مشکلات شناسایی شده است.

دانلود پروژه عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

تعداد صفحات:38
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : مبانی و کلیات
مبحث نخست : معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد
مبحث دوم : واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد
مبحث سوم : عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی
مبحث چهارم : عقیم شدن خود ا نگیخته
فصل دوم : شرایط عقیم شدن قرارداد
مبحث اول : زوال موضوع قرارداد
مبحث دوم: عدم مشروعیت
گفتار اول : وقوع جنگ
گفتار دوم : ممنوعیت های صادرات و واردات
گفتار سوم : ممنوعیت های دولتی ناظر به شرکت های تجارتی دولتی
مبحث سوم : تغییر بنیادی در اوضاع و احوال
مبحث چهارم : مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات
مبحث پنجم : سهمیه بندی اجرای تعهد
مبحث ششم : عقیم شدن جزئی
مبحث هفتم : اعتصاب
فصل سوم : آثار عقیم شدن قرارداد
مبحث اول : تاثیر عام
گفتار اول : سقوط تعهد و انحلال قرارداد
گفتار دوم : تعلیق قرارداد
مبحث دوم : قیود قوه قاهره
گفتار اول : انواع مختلف قیدهای قوه قاهره
گفتار دوم : قیود قوه قاهره بیش از حد مبهم
گفتار سوم : قیود قوه قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند
نتیجه
منابع

مقدمه:
در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد میشود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم مینماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست. این اصلی است که چه در حقوق داخلی و چه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده سنتی که میگوید (ما من عام و قدخص) هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم میخورد بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن بعنوان عظیم شدن قرارداد یاد میشود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آنچنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد بعنوان افراد عاقل اگر میدانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمیکردند یا این که آن را به نحو دیگری منعقد میکردند تمامی سیستم های حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستم های مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق میکند. حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر میپذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار میگیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم میشود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز میشوند مورد بررسی قرار دهیم.

دانلود پروژه کنترل سرعت موتورهای القایی

تعداد صفحات:62
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
فصل اول : اساس کار موتورهای القایی
مقدمه
كلید واژه
اصل ساخت اولیه و کاربری
استاتور
رتور
سرعت موتور القایی
انواع موتور های القایی
موتورهای القایی تک فاز
موتورهای القایی تک فاز
موتور قفس سنجابی
طبقه بندی موتورهای القایی قفس سنجابی
موتورهای کلاس A
موتورهای کلاس B
موتورهای کلاس C
موتورهای کلاس D
موتور با روتور سیم پیچی شده
فصل دوم : کنترل سرعت
تغییر قطب ها
کنترل ولتاژ
کنترل فرکانس
کنترل مقاومت روتور
فصل سوم : شبیه سازی کنترل سرعت موتورهای القایی سه فاز آسنکرون
شبیه سازی کنترل سرعت موتورهای القایی سه فاز آسنکرون
مقدمه ای بر سیمولینک
آشنایی با نحوه عملکرد بلوک ها
بلوک ماشین آسنکرون
بلوک Scope
بلوک Demux
بلوک اندازه گیری شدت جریان
بلوک اندازه گيری ولتاژ (اندازه گيری ولتاژ در يک مدار)
بلوک Constant
بلوک Gain
بلوک RLC load
بلوک power gui
بلوک to workspace
بلوک GTO
بلوک دیود
مدار شبیه سازی شده کنترل سرعت موتور القایی حلقه باز، به وسیله کنترل مقاومت روتور
ضمائم
اتو ترانسفورماتورها
مبدل های نیمه هادی
فهرست منابع

فهرست اشکال:
استاتور موتور القایی
روتور موتور القایی
مدار موتور القایی با سیستم استارت و بدون سیستم استارت
مشخصه های گشتاور سرعت موتورهای کلاس A وB و C و D
مدار موتور القایی سه فاز روتور سیم پیچی شده
مشخصه گشتاور سرعت تحت ولتاژ های گوناگون
نحوه اعمال ولتاژ به استاتور
مدار کنترل حلقه باز جهت کنترل سرعت موتور القایی
ولتاژ مورد نیاز در قبال تغییرات فرکانس جهت تامین چگالی شار ثابت در شکاف هوایی
ولتاژ مورد نیاز در قبال تغببرات فرکانس جهت تامین چگالی شار ثابت در شکاف هوایی
جعبه محاوره ای ماشین آسنکرون
جعبه محاوره ای اندازه گیری جریان
جعبه محاوره ای اندازه گیری ولتاژ
جعبه محاوره ای GTO
مدار شبیه سازی شده برای تغییر مقاومت روتور
منحنی های جریان روتور و استاتور، سرعت و گشتاور موتور برای مقاومت
اتو ترانسفورماتور تک فاز
تریستور GTO
GTO موازی شده با دیود و مدار حفاظتی

مقدمه:
موتورهای القايی AC عمومی ترين موتورهايی هستند كه در سامانه های كنترل حركت صنعتی و همچنين خانگی استفاده میشوند. طراحی ساده و مستحكم، قيمت ارزان، هزينه نگهداری پايين و اتصال آسان و كامل به يک منبع نيروی AC، امتيازات اصلی موتورهای القايی AC هستند. انواع متنوعی از موتورهای القايی AC در بازار موجود است. موتورهای مختلف برای كارهای مختلفی مناسب اند. با اين كه طراحی موتورهای القايی AC آسان تر از موتورهای DC است، ولی كنترل سرعت و گشتاور در انواع مختلف موتورهای القايی AC نيازمند دركی عميق تر از طراحی و مشخصات اين نوع موتورهاست. اين نكته در اساس انواع مختلف، مشخصات آن ها، انتخاب شرايط برای كاربری های مختلف و روشهای كنترل مركزی موتورهای القايی AC را مورد بحث قرار میدهد.

دانلود پایان نامه استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزی

تعداد صفحات:109
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
کلمات کلیدی
مقدمه
فصل اول
کلیات
اهمیت و هدف مساله
اهمیت مساله
هدف مساله
پیشینه تحقیق - کـــــاوش در متون
روش تحقــــیق
روش پژوهش در بخش "بررسی پروازهای عبوری و ترانزيت هوايی بدون توقف در آسمان ايران"
روش پژوهش در بخش "تحليل و بررسی پتانسيل‌های بالقوه ترانزيت هوايی با توقف و ارائه راهكارهای جذب آن"
روش پژوهش در بخش "بررسی وضعيت ترانزيت مسافر در فرودگاه های منطقه"
فصل دوم - بررسی عملکرد فرودگاه های بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت
بررسی عملکرد فرودگاه های بین المللی منطقه و ایران در جذب پروازهای ترانزیت
فرودگاه های بين المللی داخلی
فرودگاه های بين المللی منطقه ای
بررسی عملكرد فرودگاه های بين المللی ايران و منطقه در ارتباط با پروازهای برون‌مرزی
شركت های هواپيمايی
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی ايران در ارتباط با عملكرد آن ها در پروازهای برون
بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بين المللی خطوط هوايی ايرانی در فرودگاه های
بين المللی كشور به منظور ارزيابی امكان جذب مسافرين ترانزيت از ساير كشورها
بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بين المللی خطوط هوايی خارجی در فرودگاه های بين المللی ايران
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی ايران در ارتباط با پروازهای ترانزيت با توقف
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی منطقه در ارتباط با عملكرد آن ها در پروازهای بين‌المللی
بررسی گستردگی و تواتر پروازهای بين المللی توسط ناوگان هوايی امارات و گلف‌اير از پايگاه های همان كشورها
تحليل و بررسی فرودگاه های بين المللی منطقه در ارتباط با پروازهای ترانزيت با توقف
مقايسه ارتباط كمی بين پروازهای ترانزيت با توقف و عملكرد خطوط هوايی خارجی در هر فرودگاه
بررسی تعرفه های خدمات فرودگاهی در فرودگاه های منطقه
تعرفه‌های خدمات فرودگاهی در كشورهای ارمنستان(Armenia) و آذربايجان(Azerbaijan)
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور بحرين (Bahrain)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پرداختی پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور عراق (IRAQ)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پرداختی روشنايی
هزينه پرداختی پاركينگ
هزينه سرويس های مسافران
هزينه نگهداری
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور اردن (Jordan)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه سرويس های مسافران
هزينه پرداختی پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پرداختی آشيانه (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پل هوايی
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور قزاقستان (Kazakhstan)
هزينه پرداختی نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پرداختی پاركينگ
هزينه پرداختی آشيانه
هزينه نگهداری
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور كويت (Kuwait)
هزينه پرداختی نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پرداختی روشنايی
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز)
هزينه پل هوايی
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور عمان (Oman)
هزينه پرداختی نشست (بر اساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ
هزينه سرويس های مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور پاكستان (Pakistan)
هزينه پرداختی نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه آشيانه و پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پل هوايی
هزينه سرويس های مسافرين
هزينه نگهداری (بر پايه ظرفيت هواپيما)
تعرفه های خدمات فرودگاهی كشور در قطر (Qatar)
هزينه پرداختی نشست
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور عربستان سعودی (Saudi Arabia)
هزينه پرداختی نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی ناخالص)
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن)
هزينه جابجايی مسافران
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور تركيه (Turkey)
هزينه پرداختی نشست (برپايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه روشنايی
هزينه اتومبيل راهنما (برحسب دلار آمريكا)
هزينه بارگيری هواپيما (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه سرويس های مسافران
هزينه مراقبت و نگهداری
تعرفه های خدمات فرودگاهی در كشور امارات متحده عربی (United Arab Emirates)
فرودگاه ابوظبی و العين
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالی)
فرودگاه دوبی
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالی)
فرودگاه شارجه
هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی)
هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغال)
فصل سوم - بررسی مسيرهای هوايی و پروازهای عبوری از آسمان ايران
بررسی مسيرهای هوايی و پروازهای عبوری از آسمان ايران
بررسی قوانين و ضوابط استفاده از مسيرهای هوايی
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور ايران
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور افغانستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبری در كشور ارمنستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور آذربايجان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور بحرين
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور عراق
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور اردن
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور قزاقستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور قرقيزستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور عمان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور پاكستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور عربستان سعودی
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور تركمنستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور ازبكستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور سوريه
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور تاجيكستان
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور تركيه
بررسی تعرفه های استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری در كشور امارات متحده عربی
بررسی پروازهای عبوری از آسمان ايران
شناسايی عوامل موثر در ترانزيت عبوری
اطلاعات مربوط به پروازهای ترانزيت عبوری از مسيرهای هوايی ايران
تحليل پروازهای عبوری از فراز ايران
بررسی تجهيزات هدايت و ناوبری مربوط به مسيرهای هوايی
بررسی مسيرهای هوايی
بررسی مسيرهای هوايی ايران و منطقه
فصل چهارم : بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی - بخش اول
بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی
شناسايی كليه پروازهای ترانزيت با توقف در كشورهای منطقه در دوره زمانی مربوطه (هفته آخر ماه می 2002)
شناسايی پروازهای ترانزيتی قابل جذب به فرودگاه های ايران
بررسی پايگاه اطلاعاتی پروازهای دسته الف
بررسی عملكرد پروازی خطوط اصلی اروپايی و آسيای شرقی در فرودگاه های اطراف ايران
بررسی عملكرد پروازی خطوط هوايی حاشيه خليج فارس و آسيای غربی در منطقه اطراف ايران
بررسی پايگاه اطلاعاتی پروازهای دسته ب
بررسی عملکرد پروازی ايران‎اير و ساير خطوط هوايی برتر منطقه‎ای در بازه زمانی مورد مطالعه
بررسي مقايسه‎ای هزينه‎های فرودگاهی مرتبط با ترانزيت در فرودگاه های برتر منطقه
ارائه گزينه های كلی قابل بررسی
ارائه گزينه ها در بخش مديريت و عرضه خدمات
ارائه گزينه های عملی در بخش تقاضای سفر و تبليغات
فصل پنجم : بررسی گزينه‌های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی - بخش دوم
بررسی و تجزيه و تحليل فرودگاه های دارای قابليت منطقه‎ای در كشور برای جذب پروازهای ترانزيت
بررسی و تجزيه و تحليل قوانين مربوط به رواديد در كشورهای منطقه
تجزيه و تحليل پروازهای ترانزيت در منطقه از نظر نوع رابطه بين مقاصد انتهايی و ميانی
جمع بندی تحليل های مختلف
منابع فارسی
منابع انگليسی
چكيده
عنوان انگليسی

فهرست جداول:
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه های بين‌المللی ايران در طول يک هفته در ماه می سال 2002 ميلادی
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر استانبول در طول يک هفته مربوط به شركت های هواپيمايی خارجی
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر دوبی در طول يک هفته مربوط به شركت های هواپيمايی خارجی
فهرست پروازهای ترانزيت با توقف در فرودگاه شهر منامه بحرين در طول يک هفته مربوط به شركت های هواپيمايی خارجی
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه عمان
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه های پاكستان
هزينه آشيانه و پاركينگ در فرودگاه های پاكستان
هزينه نگهداری بر مبنای گنجايش هواپيما در فرودگاه ها پاكستان
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه قطر به تفكيک گروه های نوع هواپيما
هزينه پاركينگ در فرودگاه های كشور قطر
هزينه پرداختی نشست در فرودگاه های كشور تركيه
هزينه پرداختی پاركينگ در فرودگاه های كشور تركيه
هزينه پرداختی اتومبيل راهنما در فرودگاه های كشور تركيه
هزينه بارگيری هواپيما بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه های تركيه
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه های ابوظبی و العين
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه دوبی
هزينه نشست بر پايه حداكثر وزن برخاستی در فرودگاه دوبی
مبلغ دريافتی به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز براساس وزن هواپيما در كشور ارمنستان
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری وزن هواپيما در هنگام فرود مربوط به كشور بحرين
حداقل هزينه نشست و برخاست بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی در كشور عراق
حداقل هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری بر پايه ماكزيمم وزن برخاستی مجاز در كشور اردن
هزينه استفاده از مسيرهای آسمان كشور عمان
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری براساس ماكزيمم وزن برخاستی برای پروازهايی كه بدون توقف در كشور پاكستان از فراز آن عبور می نمايند
هزينه استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبری بر اساس ماكزيمم وزن برخاستی برای پروازهايی كه ضمن توقف در كشور پاكستان از فراز آن عبور می نمايند
عامل وزن بر اساس بيشينه وزن برخاستی
مبلغ دريافتی به ازاء هر 100 كيلومتر پرواز بر اساس وزن هواپيما در كشور تركمنستان
مبلغ دريافتی به ازای هر پرواز عبوری بدون توقف از آسمان كشور
امارات متحده عربی
تعداد پروازهای ترانزيت عبوری از فراز ايران بين روسيه و كشورهای ديگر در سال 2000 مجموع دو جهت
انواع و تعداد تجهيزات نصب شده در قلمروی هوايی كشور
تعداد و درصد سهم پروازهای ترانزيتی در فرودگاه های اصلی منطقه و خطوط هواپيمايی مربوطه
اطلاعات مربوط به بخشی از پروازهای ترانزيتی
اولويت های پروازی برای خطوط هواپيمايی اصلی اروپايی
اطلاعات مربوط به تعداد پروازهای برنامه‎ای دسته (ب) در هفته مورد مطالعه در دو جهت (مسير)
سهم نواحی مختلف حوزه نفوذ فرودگاه مهرآباد در شبكه پروازی بين‎المللی ايران‎اير در هفته مورد مطالعه
مشخصات سه نوع هواپيمای مورد بحث در هزينه‎های فرودگاهی
كشورهايی از منطقه كه هزينه مازادی بر هزينه نشست در صورت نشست و برخاست در ساعاتی مشخص از شبانه روز دريافت می‎كنند
هزينه نشست و برخاست روزانه در 18 كشور منطقه بر حسب سه نوع هواپيمای مختلف
هزينه مرتبط با مسافرين حمل شده در 18 كشور منطقه بر حسب سه نوع هواپيمای مختلف
سقف زمانی مجاز برای توقف ترانزيتی در فرودگاه های بين‎المللی كشورهای مختلف منطقه بدون نياز به اخذ ويزای ترانزيت
جزئيات مربوط به پروازهايی در مسير اروپا-آسيا كه در دوبی توقف ترانزيتی دارند

فهرست اشكال:
مقايسه بين شبكه دارای فرودگاه قطب و شبكه بدون فرودگاه قطب

چکیده:
در این تحقیق، در مرحله اول پتانسيل و امكانات بالقوه كشور در جذب پروازهای ترانزيت كه خود بر اقسام مختلفی میتواند مطرح باشد بررسی میگردد. به اين شكل كه جايگاه و عملكرد فرودگاه های بين المللی كشور در جذب پروازهای ترانزيت شناسايی میشود و سپس با بررسی عملكرد كشورهايی از منطقه كه در جذب پروازهای ترانزيت موفق عمل كرده اند و با تطبيق اقدامات انجام گرفته در آن كشورها با شرايط و اوضاع كشورمان، راهكارهای جذب درصد بيشتری از پروازهای ترانزيت به هوا، فضا و فرودگاه های كشور شناسايی و ارزيابی میگردد. جذب پروازهای ترانزيت میتواند بهره دهی اقتصادی مناسبی برای يک كشور داشته باشد چرا كه ضمن ايجاد اشتغال، عوارض و هزينه های متنوعی از هواپيماههای مربوطه اخذ میشود.
در هر بخش برای فهم بیشتر، ضمن مدل سازی مساله، جداول و نمودارهایی ارائه شده است که در بخش مربوطه به تفصيل به آن پرداخته شده است.
در نهایت و در فصل آخر، نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت ارتقاء توان جذب پروازهای ترانزیتی، عبوری و توقفی، توسط کشورمان ارائه گردیده است.

مقدمه:
ترانزيت هوايی از سه جهت میتواند مورد بررسی قرار گيرد، اول ترانزيت عبوری به اين معنا كه هواپيماهای خطوط هوايی مختلف در قبال عبور از آسمان و فضای يک كشور بدون آن كه توقفی را در فرودگاه های آن كشور انجام دهند، در قبال استفاده از كريدورها و مسيرهای هوايی و برخورداری از سيستم های ناوبری آن كشور مبالغی را به هواپيمايی كشوری آن كشور میپردازند. بديهی است كه هر چه يک كشور بتواند به پروازهای عبوری بيشتری از آسمان خود سرويس دهی نمايد، بهره بيشتری از نظر اقتصادی خواهد برد. معمولاً خطوط هوايی مختلف در بين مسيرهای امن، كوتاه ترين مسير را از نظر زمانی انتخاب میكنند كه البته تعرفه ها و عوارض عبور از آسمان هر كشور میتواند در اين موضوع تاثيرگذار باشد.
دومين محور مطالعه پروازهای ترانزيت همراه با توقف در فرودگاه های يک كشور هستند. دراين نوع ترانزيت كه عمدتاً مربوط به پروازهای دوربرد میباشد، هواپيماهای خطوط هوايی مختلف به منظور دريافت امكانات و سرويس های فرودگاهی نظير سوخت گيری، غذا رسانی، بازديدهای فنی و يا پياده و سوار كردن تعدادی مسافر با اهداف افزايش ضريب پری پرواز و يا گسترش شبكه پروازی در فرودگاه های يک كشور توقف كوتاهی میكنند و بعد از پياده و سوار كردن تعدادی مسافر و يا بعد از انجام توقف های عملياتی با پرداخت هزينه هايی نظير هزينه نشست، هزينه سوخت، هزينه روشنايی به مسير خود ادامه میدهند. در سومين حالت در ارتباط با امور ترانزيت هوايی، میتوان مسئله تمايل مسافرين به استفاده از يک فرودگاه قطبی را به عنوان گره ميانی پيش از رسيدن به مقصد نهايی مورد ارزيابی و بررسی قرار داد، به اين نوع ترانزيت، انتقال مسافرين گفته میشود. در فصل دوم اين پژوهش فرودگاه های رقيب منطقه و خطوط هوايی موفق و اصلی منطقه بررسی خواهند شد.
سپس در فصل سوم ناحيه بندی دقيقی بر مبنای عوامل اقتصادی و جغرافيايی صورت گرفته و خصوصيات هر منطقه از نظر توليد و جذب پروازهای باری و مسافری بررسی گرديده است و درگام بعدی مبادلات بار و مسافرين نواحی مختلف شناسايی و استخراج شده است و در مرحله آخر كريدورها و مسيرهای مصوب و مهم بين المللی كه پروازها برای عبور از كشور ايران از آن ها استفاده میكنند بررسی و شناسايی شده و ضمن تخصيص ترافيک ترانزيت هوايی عبوری به آن ها، مسيرهای مهم كشور مشخص میشوند بدين وسيله بستر مناسبی به منظور ادامه پژوهش در فصول پنجم تا هشتم فراهم میشود تا بتوان ضمن بررسی دقیق کلیات مسئله، به یک نتیجه گیری دقیق دست یافت و با ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم به حل مساله کمک کرد.

دانلود پایان نامه سنجش میزان آمادگی شرکت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم E

تعداد صفحات:164
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول - طرح تحقيق
مقدمه
ويژگی های سيستم ERP
بيان مسئله
ضرورت انجام تحقيق
اهداف تحقيق
فرض های اساسی تحقيق
واژگان كليدی
فصل دوم - ادبيات تحقيق
مقدمه
بخش اول
معرفی و ويژگی ها
سير تكاملی ERP
معرفی جامع ERP
ERP از ديدگاه مديريتی
تفاوت بين ERP يک بانک اطلاعات مركزی
ERP در ايران
راحل بهره برداری از يک راه حل ERP
بررسی هزينه ها و امكان سنجی ERP
استقرار پلكانی ERP راهی برای كاهش هزينه
مهندسی مجدد (BPR) و تفاوت آن با ERP
مهندسی مجدد مبتنی بر فناوری
مختصری از MRPII, MRP (از زير سيستم های ERP)
ERPII
تفاوت ERPII, ERP
ERP, MIS
عوامل موثر در پيروزی و شکست پروژه های ERP
انواع روش های پياده سازی ERP از لحاظ وسعت فعاليت
مباحث انسانی در پياده سازی پروژه های ERP (نقش نيروی انسانی در انجام پروژه)
اجزای تشکيل دهنده سيستم های ERP
امنيت در سيستم های برنامه ريزی منابع سازمانی
مزايا و معايب به کارگيری ERP
چرا سازمان به ERP نياز دارد؟ (لزوم پياده سازی)
گزينه های پياده سازی ERP
معرفی دو عرضه کننده عمده نرم افزار Oracle , SAP /EPR
بخش دوم
معرفی شرکت آب منطقه ای استان يزد
معرفی سازمان
فصل سوم - روش تحقيق
کليات روش تحقيق
روش تحقيق
جامعه آماری
قلمرو تحقيق
نمونه آماری
روش جمع آوری اطلاعات
روش سنجش روايی
روش سنجش پايايی
روش تحليل آماری داده ها جهت آزمون فرضيه ها
فصل چهارم - تجزيه و تحليل اطلاعات
كليات
نمودارها و جداول آماری
آزمون فرض سوالات پرسشنامه
آزمون فرض گروه های مختلف سوالات پرسشنامه
حمايت مديران
ظرفيت تغيير پذيری
وجود زير ساخت های مناسب
برگزاری دوره های آموزشی
به کارگيری افراد به صورت تيم های کاری
قدرت پيش بينی و برنامه ريزی سازمان
استفاده کارآمداز گروه مشاوران
بهره وری مناسب مهندسان حوزه فناوری اطلاعات
پايايی و روايی پرسش نامه
فصل پنجم - نتيجه گيری و پيشنهادات
مقدمه
نتيجه گيری همراه با پيشنهادات
پيشنهادات جهت انتخاب نرم افزار مناسب
تيم پروژه
منابع و ماخذ

فهرست نمودارها:
بانک اطلاعاتی مركزی در يک نگاه
سيستم ERP در يک سازمان

چكيده:
ساليان متمادی است كه برنامه های كاربردی مورد استفاده در سازمان بصورت مجزا و جزيره ای ارائه میشود كه اين برنامه ها هيچ ارتباطی با يكديگر ندارند و به طور مستقل وظايف خود را انجام میدهند.
امروزه با توسعه سازمانها و ضرروتهای ايجاد شده در زمينه دقت، صحت و دسترسی تمامی افراد در كليه سطوح سازمان به اطلاعاتی يكپارچه استفاده از سيستمی جامع و كامل كه تمامی اين خصوصيات را به طور يكجا فراهم سازد امری اجتناب ناپذير است. در اين زمينه با كمک پديده ای به نام ERP میتوان به اين مهم نائل گرديد.
اما ERP چيست؟ يا برنامه ريزی منابع سازمان سعی دارد تا عملكرد همه واحدهای شركت را در يک سيستم كامپيوتری يكپارچه نموده و نيازهای مختلف خاص هر واحد را پاسخ گويد.
ERP از طريق يک پايگاه داده واحد انجام میشود، لذا واحدهای مختلف میتوانند اطلاعات را ساده تر به اشتراک گذاشته و با هم ارتباط برقرار سازند. در صورتیكه شركت های ارائه كننده، نرم افزار را به درستی نصب كنند مزايای متعددی را برای سازمان به همراه خواهد داشت كه به نكات ذيل میتوان اشاره نمود:
كاهش هزينه ها
افزايش بهره وری در سازمان
افزايش بازده سرمايه گذاری
افزايش قابليت رقابت پذيری
دسترسی سريع به اطلاعات جامع و فاقد تناقص
تسريع در گردش موجودی و نقدينگی
كاهش سرمايه راكد
بهبود كيفيت در تمام امور
كاهش زمان و دوباره كاری و ...
نرم افزارهای ERP از ماژول های گوناگون (مالی، منابع انسانی، توليد، فروش، خريد و ...) تشكيل شده است. اغلب نرم افزارهای ERP آن قدر منعطف هستند كه شركت های خريدار قادرند تعدادی از ماژول های مورد نياز يا همه آن ها را نصب كنند. بعنوان مثال شركت خريدار قادر است فقط ماژول های منابع انسانی و مالی را از اين بسته نرم افزاری، خريداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد. ذكر اين نكته ضروری است كه ERP به مثابه ستون فقرات اطلاعاتی سازمان از نظر بانک های اطلاعاتی و فرآيندهای سازمانی محسوب شده و به منزله نرم افزاری برای پشتيبانی فرآيندهای داخلی سازمان میباشد.
در اين پروژه سعی بر اين بوده است تا با تجزيه و تحليل های دقيق و بررسی ابعاد گوناگون سازمان، ميزان آمادگی سازمان را جهت به كارگيری سيستم ERP برآورد نمايد، در پايان نيز با ارائه پيشنهادات و راهكارهايی سازمان را در اجرا و استفاده صحيح اين سيستم ياری مینمايد.

مقدمه:
سازمان های امروزی در جهت جهانی شدن رقابت میكنند كه اين رقابت به سطوح بی سابقه ای منجر شده است. بازارهای رقابت جهانی و سازمان ها به يافتن راه حل های كاری بهتر با ساختارهای انعطاف پذير و قابل اطمينانی نياز دارند. بسياری از زير ساختارهای سازمانی و تشكيلاتی توسط سيستم های اطلاعاتی ( كه فرآيندهای كاری را بطور مستقيم و يا غير مستقيم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتيبانی میكنند). توانمندتر شده اند. با اداره بهتر اين فرآيندهای مزايای رقابتی قوی تر از طريق كاهش هزينه، افزايش توليد و بهبود سرويس دهی مشتريان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرايش خاصی به راه حلی متمركز كه فرآيندهای كاری را بهبود میدهند ايجاد شده است. اين راه حل عبارتست از برنامه ريزی منابع سازمان (ERP).
ERP بسته های نرم افزاری هستند كه در قالب سيستم های اطلاعاتی قابل پيكربندی هستند. در اين سيستم ها سعی بر اين است كه بهترين رويه های موجود و جاری در فرآيندهای مربوطه در قالب يک بسته نرم افزاری ارائه گردد. بطور كلی هدف اصلی اين سيستم ها را می توان تمركز و منطقی سازی اطلاعات و جريان آن در سازمان دانست كه اين كار ممكن است با تاثيرات عميق در سازمان مربوطه از جمله مهندسی مجدد فرآيندهای كسب و كار همراه باشد. سيستم های ERP حول تفكر برنامه های كاربردی پيش ساخته تكامل يافته اند.
فروشندگان، برنامه های كاربردی را برای هر بخش توليد میكنند و سازمان ها بر حسب نياز آن را خريداری میكنند. در اين برنامه های كاربردی مدلهای گردش كار جاسازی شده اند. هر يک از اين برنامه ها در بردارنده داده ها و اطلاعاتی میباشند كه به واسطه اين اطلاعات فرآيندهای سازمانی را كنترل مینمايند. در سيستم های ERP معمولاً مدل گردش كار در نرم افزار برنامه کاربردی جاسازی میشود. به منظور شکل دهی فرآيند گردش کار، بيشتر پارامترهايی كه ERP دارد به طريق مختلفی انعطاف پذير است. مثلاً جريان يک تعيين نيازمندی از طرف مشتری در يک سازمان را در نظر بگيرد كه از مرحله اعلام درخواست تا رسيدگی به درخواست وی توسط يک نرم افزار كنترل میشود. يعنی ابتدای مشتری درخواست خود را نماينده خود دريافت نموده سپس تغييرات نيازمندی خود را در برنامه كاربردی مربوط ثبت میكند. سپس با اعمال نظر مدير اعتباری و مدير توليد و مدير فروش تغييرات مورد نظر اعمال میشود. سيستم های ERP جهت خودكار كردن وظايف كاری پديد آمده اند و راه حل اطلاعاتی يكپارچه ای در سرتاسر زير ساختار سازمانی ارائه میدهند. بطور متداول شركت ها به جهت برآوردن نيازهای هر يک از سيستم های وظيفه مند نظير حسابداری، خريد، برنامه ريزی و موجودی، برنامه های كاربردی كامپيوتری مجزايی ايجاد میكنند. چنين سيستم هايی درون جزاير متناقص اطلاعاتی رشد میكنند، بنابراين تحكيم و اتحادشان ممكن نمیباشد.
در نتيجه راه حل سيستم های ERP توانايی اداره كردن را فراهم كرده و اطلاعات و سرويس های دپارتمان های سرتاسر يک سازمان را يک پارچه مینمايند. اين راه حل به سازمان ها اجازه میدهد كه تمام منابع شان را تعيين اداره كنند و بدين وسيله آنها به واسطه يكپارچگی تمام اطلاعات در ميان فرآيندهای كاری مختلف هزينه ها را كاهش داده و كارايی را افزايش میدهند.
ERP دو مزيت عمده ارائه میكند كه در سيستم های سازمانی غير يكپارچه وجود ندارد.
1) يک نگرش يكپارچه سازمانی از تمامی فعاليت ها و وظايف سازمانی و بخش ها است.
2) يک پايگاه داده ای از سازمان كه تمامی فعاليت ها در آن نگهداری و پردازش و تحت نظارت و كنترل قرار میگيرد.

ويژگیهای سيستم ERP:
در يک جمع بندی میتوان گفت سيستم های ERP تنها حاصل اجتماع فرآيندها و وظايف مختلف سازمانی در قالب يک بسته نرم افزاری نيست بلكه حداقل بايد دارای چند مشخصه كليدی باشد تا بتواند بعنوان يک راه حل درست مطرح شود اين ويژگی ها عبارتند از :
انعطاف پذيری : سيستم های ERP بايد بتواند به نيازمندی متغير سازمان ها و شركت های استفاده كننده پاسخ دهند.
همچين اين سيستم بايد به گونه ای باشد كه هر جزئی از بسته نرم افزاری بتواند بدون تاثير در روش های ديگر در هر سازمانی تغيير كرده، اضافه يا حذف شود.
فراگير بودن : سيستم های ERP بايد وظايف سازمانی مختلفی را پشتيبانی كنند و متناسب با طيف وسيعی از سازمان ها مورد استفاده قرار گيرند.
فراشكتری :اين سيستم ها بايد بصورت Online به شركتهای ديگر از جمله مشتريان و تامين كنندگان متصل باشند بهترين روش های موجود: مجموعه ای از بهترين روشهای مورد استفاده و تجربی شده در جهان بايد در اين نرم افزار گردآوری شده باشد.
شبيه سازی واقعيت : بنای طراحی و استفاده از اين نرم افزار شبيه سازی اقدامات و فرآيندهايی است كه در سازمان انجام میگيرد.

دانلود پایان نامه بررسی فرآیند تولید و کاربرد الیاف فوق ظریف و نانو

تعداد صفحات:143
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول : نانو تكنولوژی و تاريخچه توليد الياف نانو
مقدمه
نانو مواد
طبقه بندی نانو مواد
نانو فيلم های نازک
نانو پوشش ها
نانو خوشه ها
نانو سيم ها و نانو لوله ها
روزنه های نانو
نانو ذرات
الياف نانو
تاريخچه توليد الياف نانو
فصل دوم : روش های توليد الياف نانو
تهيه الياف نانو به روش كاتا ليزور شناور
اثر سولفور
اثر دمای تبخير ماده خام
اثر هيدروژن
ريسندگی الكترو اسپينينگ
تئوری و فرآيند ريسندگی الكترو اسپينينگ
ريسندگی الكترو اسپينينگ
ريسندگی الكترو اسپری
ريسندگی الكترو مذاب
ريسندگی الكترو محلول
شروع جريان سيال پليمری و تشكيل مخروط تيلور
ناپايداری خمشی
ريسندگی الياف نانو پليمری
ساختار و مورفولوژی الياف نانو پليمری
پارامترهای فرآيند و مورفولوژی ليف
ولتاژ اعمال شده
فاصله جمع كننده - نازل
شدت جريان پليمر
محيط ريسندگی
پارامترهای محلول
غلظت محلول
رسانايی محلول
فراريت حلال
اثر ويسكوزيته
خواص الياف نانو
خواص حرارتی
خواص مكانيكی
مزايای ريسندگی الكترو
معايب ريسندگی الكترو
بررسی اهداف ايده ال در ريسندگی الكترو
ريسندگی الياف دو جزئی پهلو به پهلو
خصوصيات الياف الكترو ريسيده شده
ريسندگی الكتريكی الياف نانو از محلول های پليمری
ريسندگی الكترو الياف پر شده با نانو تيوب های كربن
تعيين خصوصيات مكانيكی و ساختاری الياف كربن الكترو ريسيده شده
فصل سوم : كاربردهای مختلف الياف نانو و نانو تكنولوژی در صنعت نساجی
مقدمه
الياف نانو گرافيت و كربن
نمونه بافت و تزريق دارو
الياف نانو با خاصيت كاتاليزوری
فيلتراسيون
كاربردهای كامپوزيتی
كاربردهای پزشكی
پيوندهای شيميايی
نمونه بافت
پوشش زخم
تزريق دارو
دندانپزشكی
مواد آرايشی
لباس محافظتی
كاربرد الكتريكی و نوری
كشاورزی
كاربردهای نانو تكنولوژی در نساجی
دفع آب (آب گريزی)
محافظت در برابر اشعه uv
ضد باكتری
آنتی استاتيک
ضد چروک
كنترل كيفيت در توليد كامپوزيت های الياف نانو الكترو اسپان
توزيع يكنواختی الياف نانو
سنجش الياف به صورت اتوماتيک
آزمايش مقاومت در برابر عوامل محيطی
دستگاه آزمايش خميدگی DL
الياف نانو كامپوزيت الكترو اسپان برای تشخيص بيو لوژيكی اوره
تاثير افرودن الياف كربن بر روی خواص مكانيكی و كريستالی شدن پلی پروپيلن
ضميمه
نتيجه
منابع و مآخذ

فهرست اشکال:
دستگاه اختراعی فرمالز
مقالات منتشر شده در مورد ريسندگی الكترو در چند سال اخير
توزيع انتشارات در سراسر جهان
سهم كشورها در اختراعات ثبت شده بين سال های 2003-2000
نمای شماتيک دستگاه
مرفولوژی محصول در مقادير مختلف تيوفن
مرفولوژی محصول در دماهای مختلف تبخير ماده خام
رابطه بين قطر الياف و شدت تبخير ماده خام
تاثير مقدار جريان هيدروژن بر روی قطر الياف نانو كربن
نمايش شماتيک ريسندگی الكترو
ريسندگی الكترو اسپری
ريسندگی الكترو مذاب
اجزاء دستگاه ريسندگی الكترو
مراحل شكلگيری مخروط تيلور
تفاوت قطر الياف در روش های مختلف ريسندگی
دستگاه ريسندگی الكترو پهلو به پهلو
تخلخل در الياف نانو
رابطه قطر الياف نانو با نسبت سطح مخصوص
تفاوت الياف نانو با موی انسان
طرح شماتيک فرآيند ريسندگی الكترو
تصوير ميكرسكوپی SEM الياف متقاطع نانو در پايه PEO جمع شده روي صفحه آلومينيومی
MCWNT آرايش يافته در MCWNT /PEO/ SDS
تصوير ميكروسكوپی TEM، مغزی و غلاف به ترتيب PSU و PEO
ريسندگی الكترو كامپوزيت های SWNT
طيف های رامان نانو فيبری های كامپوزيت
تصاوير TEM فيبريل های نانو كامپوزيت
بررسی منحنی های AFM نانوفيبريل های PAM/SWNT
پراش اشعه X دسته ای از الياف الكترواسپان
پراش اشعه X دسته ای از الياف الكترواسپان كربونيزه شده
طيف رامان نانو فيبريل های PAN كربونيزه شده
طيف های EELS لايه ليف كربونيزه شده و گرافيت با عنوان مرجع
تصاوير SEM از سطح شكست الياف PAN كربونيزه شده
ميكرو عكس های TEM از لبه شكسته الياف كربونيزه شده
تصاوير جنبی از بخش طولی الياف
تصوير SEM ليف نانو كه به سر Catilever، AFM نصب شده است
منحنی فراوانی - فركانس ليف نانو كربونيزه شده
تصاوير SEM سطوح شكست الياف كربونيزه شده بعد از كشش تا نقطه شكست
توزيع احتمال ويبول برای الياف كربونيزه شده
تنش شكست ليف كربن به عنوان تابعی از طول Gauge
تقسيم بندی كلی كاربردهای الياف نانو
موارد مصرف مختلف الياف نانو
تاثير كاهش قطر الياف در ميزان كارآيی فيلترها
كاربرد الياف نانو در توليد راكت تنيس به منظور بهبود قابليت های آن
پيوند رگ با استفاده از الياف نانو
پوشش زخم توسط ريسندگی الكترو
ماسک ساخته شده از الياف نانو
لباس های محافظ
الياف نوری نانو
استفاده از الياف نانو جهت دفع آفات
استفاده از الياف نانو جهت جلوگيری از حمله حشرات به گياهان
طرح شماتيک نحوه كنترل بازده online
فرآيند بدون كنترل
فرآيند تحت كنترل
تصوير SEM ليف نانو به منظور اندازه گيری قطر آن
نمونه بعد از تغيير شكل
نمونه قبل از تغيير شكل
تصاوير SEM نمونه های بدست آمده
توزيع اندازه الياف نانو
ميكرو عكس های SEM، كامپوزيت های PP و CNF/ PP

فهرست جداول:
تاثير مقدار تيوفن بر روی مرفولوژی محصول
ضرائب خمشی الياف نانو كربن الكترواسپان بر پايه PAN
خصوصيات مكانيكی كامپوزيت های CNF/ PP
نقطه ذوب و درجه كريستالی كامپوزيت های CNTF/ PP
پارامترهای محاسبه شده از فرآيند كريستالی شدن غير ايزوترمال كامپوزيت های CNF/ PP
پارامترهای محاسبه شده از فرآيند كريستالی شدن غير ايزوترمال كامپوزيت های CNF/ PP

چكيده:
به منظور توليد الياف نانو دو روش كلی وجود دارد، روش اول، توليد الياف با استفاده از كاتاليزور میباشد كه در اين روش الياف در بستر مخصوص يا محلول اختصاص داده شده منعقد میشوند، استفاده از كاتاليزور شناور برای توليد مناسب تر از كاتاليزور دانه دار شده
میباشد زيرا ميزان كاتاليزور موجود در بستر محلول همواره تحت كنترل میباشد. روش ديگر توليد الكتروريسی میباشد كه ميتوان نانو الياف منفرد و ممتد را به ميزان توليد بالا تهيه نمود. در اين روش نانو الياف پليمری میتوانند مستقيماً از محلول پليمری به نانو الياف پليمری تبديل شوند.
الكتروريسی ريسيدن نانو الياف پليمری تا قطر چند ده نانو متر، روشی است كه تكيه بر نيروهای الكترواستاتيكی دارد. در اين فرآيند، بين قطره ای از محلول پليمری يا مذاب كه در نوک نازل آويزان است و يک صفحه فلزی جمع كننده پتانسيل الكتريكی اعمال میشود. با بالا رفتن ميدان الكتريكی قطره پليمری شروع به كشيده شدن میكند تا اين كه اين نيرو بر نيروی تنش سطحی قطره غلبه كرده و يک جت شارژ شده بسيار نازک از محلول پليمری از سطح قطره خارج شده و به سمت فلز جمع كننده سرعت میگيرد. پس از طی مسير كوتاهی دافعه متقابل شارژهای حمل شده در سطح جت، آن را خم كرده و جت، مسير خود را به صورت مارپيچ و حلقه ای ادامه خواهد داد. بدين ترتيب جت در فاصله كم نازل تا جمع كننده میتواند مسير بسيار زيادی را طی كرده، تا نيروهای الكتريكی آن را هزاران بار كشيده و ظريف نمايند.
استفاده از اين تكنولوژی های جديد ما را در انجام كارهايی كه زمانی غير ممكن مینموده رهنمون میسازد، در سالهای اخير از اين شيوه برای ساخت الياف نانو در محدوده وسيعی از پليمرها و در كاربردهای مختلف نظير ساخت فيلترها، تقويت در كامپوزيت ها، كامپوزيت های شفاف، نانو الياف كربن، نانو الياف هادی، نانو الياف توخالی، نانو الياف سراميكی، سنسورهای بسيار حساس، قالب برای رشد بافت زنده بدن، پر كردن بافت های آسيب ديده، بافت های ضد باكتری، حمل دارو، پوشش زخم، ماسک های آرايشی و ... به كار رفته است.

مقدمه:
مفهوم نانو تکنولوژی جدید نمی باشد و از بیش از 40 سال پیش آغاز گردیده است، بر اساس تعریف NNI نانو تکنولوژی عبارت است از به کار بردن ساختارهایی با حداقل یک بعد در اندازه نانومتر برای ساخت مواد، وسایل و سیستم هايی با خواص بدیع و قابل توجه که مربوط به اندازه نانو آن ها میباشد. نانو تکنولوژی نه تنها ساختارهای کوچک تولید میکند بلکه تکنولوژی ساخت پیشرفته ای می باشد که می تواند کنترل کم هزینه ای برای ساختار ماده ایجاد نماید. نانو تکنولوژی در بهترین صورت به این گونه توصیف میشود که فعالیت هایی هستند در حد اتم ها و مولکول ها که کاربردهایی در دنیای واقعی دارند. قطعات نانو که بطور معمول در محصولات تجاری استفاده میشوند، در حدود یک تا صد نانومتر هستند.
نانو تکنولوژی بصورت روزافزونی توجه دنیا را به خود جلب نموده چرا که بعنوان ارائه کننده پتانسیل بالایی از محدوده های وسیع، مصارف شناخته شده است. خواص جدید و
بی نظیر مواد نانو نه تنها دانشمندان و محققین بلکه تجارت را به خود جلب کرده که به دلیل پتانسیل بالای اقتصادی آن میباشد.
همچنین نانو تکنولوژی پتانسیل تجاری واقعی برای صنعت نساجی دارد این امر بطور عمده به خاطر این واقعیت است که روشهای مرسوم که برای دادن خواص مختلف به پارچه استفاده میگردند معمولا اثر دائمی ندارند و کاآیی خود را بعد از شستشو و یا بر اثر پوشیدن از دست میدهند. نانو تکنولوژی میتواند دوام بالایی برای پارچه ها ایجاد کند چرا که قطعات نانو سطح بزرگی از نسبت مساحت به حجم و نیز انرژی سطحی بالایی دارند، بنابراین بستگی بیشتری با پارچه داشته و منجر به افزایش ماندگاری کاربردی آن میگردد. به علاوه پوششی از ذرات نانو روی پارچه بر خاصیت عبور هواو زیر دست آن اثری نمی گذارد بنابراین مزیت استفاده از نانو تکنولوژی در صنعت نساجی در حال افزایش است. خواصی که با استفاده از نانو تکنولوژی به پارچه داده میشود عبارتند از آب گریزی، ضد خاک، ضد چروک، ضد باکتری، آنتی استاتیک، مقاومت در برابر اشعه یو وی، کند کردن توسعه آتش، بهبود در رنگ پذیری و غیره که در فصل های بعدی به آن ها اشاره خواهد شد.

دانلود پروژه جرم عقیم و جرم محال (جرم ناقص)

تعداد صفحات:11
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
مقدمه
تعريف جرم
جرم مطلق
جرم مقيّد
مراحل پيدايش جرم
اقدامات مجرمانه بی بهره (جرم عقيم و جرم محال)
جرم محال
جرم عقيم
شباهت و تفاوت های جرم مرحال و جرم عقيم
مجازات جرم محال و جرم عقيم
منابع

مقدمه:
تحقيق ذيل بررسی جرم عقيم در زمينه حقوق كشورها میباشد.
در اين تحقيق برای بررسی و تعريف دقيق جرم عقيم به تعريف يک سری از عوامل پرداختيم كه هم چون حلقه های زنجيروار وابسته به هم هستند. از اين جمله‌اند:
شروع به جرم، جرم محال و...
البته لازم به ذكر است كه جرم عقيم در ايران به خوبی مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته و هنوز جای بحث و تامل در آن باقی است و عدم تناسب مجازات مدنظر قرار گرفته است با آن كه به خوبی حاكی از اين نكته میباشد همين عامل يكی از اصيل ترين اهداف انتخاب اين عنوان از تحقيق شد تا اذهان كنجكاو در اين رابطه به تكاپو بيفتد.